Những chất gây nghiện

Những chất gây nghiện

Dùng các chất gây nghiện dù có nguồn gốc từ thực vật hay hóa học qua hình thức ngửi, hoặc uống hay tiêm, đều thuộc các đại trọng tội. Bản chất của chất gây nghiện là làm nguy hại đến trí tuệ vì nó hủy hoại hệ thần kinh của con người, và người dùng chất kích thích sẽ bị nhiễm các căn bệnh có thể dẫn đến chết người, trong khi Allah phán rằng Ngài yêu thương các bầy tôi của Ngài: {Và các ngươi chớ tự hủy diệt bản thân các ngươi, quả thật, Allah thương xót các ngươi.} (Chương 4 – Annisa’, câu 29).