Những loại tài sản nào bắt buộc phải xuất Zakah?

Những loại tài sản nào bắt buộc phải xuất Zakah?

Không bắt buộc Zakah đối với những loại tài sản dùng để sử dụng như nhà ở cho dù ngôi nhà có giá trị đến mấy, hoặc xe hơi, quần áo, thức ăn và đồ uống.

Quả thật, Allah chỉ bắt buộc Zakah đối với các loại tài sản không mang tính chất là vật sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, và từ các loại tài sản có sự phát triển và gia tăng, như các loại dưới đây:

  1. Vàng và bạc không được dùng trong nữ trang và trang phục.

Zakah không phải bắt buộc đối với vàng và bạc trừ phi số lượng đã đạt đến mức lượng theo qui định của giáo luật (được gọi là Nisab) trong vòng một năm trọn vẹn tương đương với 354 ngày (theo niên lịch mặt trăng).

Nisab Zakah của vàng và bạc:

Vàng là khoảng 85 gr, còn bạc thì khoảng 595 gr.

Khi nào người Muslim sở hữu vàng và bạc với mức lượng này trở lên thì phải trích 2,5% của tổng số vàng hoặc bạc có được cho nghĩa vụ Zakah.

  1. Các loại tiền tệ dù đang nắm giữ tại nhà hay đang cất giữ tại các ngân hàng.

Cách xuất Zakah loại tài sản này là tính theo Nisab của vàng, nếu số tiền có được tương ứng với Nisab của vàng hoặc nhiều hơn tại thời điểm phải xuất Zakah thì phải trích 2,5% cho nghĩa vụ Zakah (thời điểm Zakah là một lần trong một năm tính theo niên lịch mặt trăng như đã được nói trên).

Thí dụ: Giá cả của vàng luôn thay đổi, nếu giá vàng vào thời điểm bắt buộc phải xuất Zakah là 25 đô la trên một gram thì Nisab lúc bấy giờ sẽ là:

25 (giá của một gram vàng, và nó luôn biến động) X 85 (số gram vàng, và nó luôn ở mức cố định) = 2125 đô la (Nisab của tài sản loại tiền tệ).

  1. Các loại hàng hóa kinh doanh:

Là tất cả những gì được mang ra để kinh doanh buôn bán như đất đai, nhà cửa, tòa cao ốc, hoặc các mặt hàng thực phẩm hay các loại hàng hóa tiêu dùng.

Cách thức xuất Zakah đối với các loại tài sản thuộc dạng này: Người sở hữu sẽ tính hết toàn bộ giá trí của tất cả các hàng hóa mà y kinh doanh sau một năm trọn vẹn, giá của các mặt hàng sẽ được tính theo giá thị trường tại thời điệm muốn xuất Zakah, nếu tổng giá trị đạt đến Nisab của tài sản tiền tệ thì phải trích ra 2,5% để đóng Zakah.

 

  1. Những gì mọc ra từ đất từ các loại cây trồng, trái quả, và các loại hạt:

Allah, Đấng Tối Cao phán: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض{ (البقرة: 267).

{Hỡi những ai có đức tin! Hãy bố thí những bổng lộc tốt mà các ngươi đã tìm kiếm được cũng như những bổng lộc mà TA đã cho xuất ra cho các ngươi từ đất đai} (Chương 2 – Albaraqah, câu 267).

Bắt buộc Zakah chỉ đối với các loại cây trồng nhất định chứ không phải tất cả, với điều kiện là sản lượng thu hoạch được phải đạt mức theo qui định của giáo luật. Mức lượng xuất Zakah cũng được phân biệt giữa các loại cây trồng được tưới tiêu theo nguồn nước tự nhiên như mưa và các con sông và các loại cây trồng được tưới tiêu bằng công sức và các phương tiện, điều này nhằm mục đích quan tâm đến hoàn cảnh của mọi người.

  1. Các loại gia súc từ bò, lạc đà và dê cừu, chỉ bắt buộc Zakah khi nào các loại gia súc này được chăn nuôi thả rong trên đồng cỏ, người chăn nuôi không phải tốn kém về chi phí thức ăn cho chúng.

Còn nếu các loại gia súc này được chăn nuôi bởi sự tốn kém chi phí thức ăn cho chúng hoặc đa phần là phải cung cấp thức ăn cho chúng thì không bắt buộc phải xuất Zakah.

Nisab cũng như mức lượng xuất Zakah đối với các loại gia súc này được trình bày đầy đủ và cụ thể trong các sách Fiqh (thông hiểu giáo lý).