Obavljanje namaza u džematu – zajednički

Obavljanje namaza u džematu – zajednički

Allah Uzvišeni je naredio muškarcima da pet dnevnih namaza obavljaju u džematu. O vrijednosti namaza u džematu zabilježena su brojna predanja od Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao. U jednom od njih se navodi: “Namaz koji je obavljen u džematu vrijedi dvadeset i sedam puta više od namaza kojeg čovjek obavi samostalno.” (El-Buhari, 619, Muslim, 650).

Za obavljanje namaza u džematu potrebno je najmanje dvije osobe; imam (osoba koja predvodi zajednički namaz) i muktedija (osoba koja slijedi imama u zajedničkom namazu). Sve što je džemat brojniji, draži je Allahu Uzvišenom.

Šta znači slijediti imama u namazu – i’timam ili iktida’?

To je vezivanje svoga namaza za namaz imama koji predvodi zajednički namaz u džematu, slijedeći ga u namaskim radnjama: stajanju, ruku’u, sedždi, slušajući njegovo učenje Kur’ana – kiraet i obavljajući sve radnje odmah poslije imama, bez razlike i prestizanja.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Imam je postavljen da se slijedi, pa kada izgovori tekbir, isto učinite iza njega, a nemojte da izgovarate tekbir prije nego to imam učini. Kada on učini ruku’ i vi učinite iza njega, a nemojte da idete na ruku’ prije nego to imam učini. Kada imam kaže: Semiallahu limen hamideh!, vi recite: Rabbena ve leke-l-hamd! Kada se imam spusti na sedždu i vi to učinite iza njega, a nemojte ići na sedždu prije nego to on uradi…” (El-Buhari, 701, Muslim, 414 i Ebu Davud, 603).

Kako odrediti imama?

Za imama će od prisutnih klanjača biti određen onaj koji najviše poznaje Kur’ana napamet, zatim njemu najbliži u znanju i tako redom, kako je i oporučio Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Namaz će u grupi predvoditi onaj koji najbolje poznaje Kur’an. Ako su u poznavanu Kur’ana isti, onda upućeniji u Sunnet (praksu Allahovog Poslanika).” (Muslim, 673).

Gdje imam stoji u namazu?

Imam će istupiti naprije, a muktedije će se poredati u saff iza njega. Prvo se popunjava prvi saff, drugi, treći i tako redom. Ako namaz u džematu obavljaju samo imam i jedan muktedija, on će tada stati sa desne strane imama.

Kako dovršiti propušteno od namaza ako smo zakasnili u džemat (prispijevanje u džemat)?

Ko pristupi namazu u džematu sa zakašnjenjem, slijedit će imama sve do selama, a onda će ustati i samostalno dovršiti preostali dio namaza.

Ono što je klanjao sa imamom računat će prvim dijelom namaza, a samostalno obavlja preostali, zadnji dio namaza.

Kako se računa prispijeće na rekat u namazu?

Namaz je podijeljen na rekate, pa onaj ko prispije da obavi ruku’ sa imamom, računa mu se da je prispio na taj rekat.Onaj kome prođe ruku’ sa imamom, taj je propustio jedan rekat namaza, bez obzira šta sve drugo sustigao od dova i zikra na tom rekatu.

Primjeri kako da postupi muktedija ako ne stigne na prvi dio namaza sa imamom?

Ko uspije obaviti samo jedan rekat sa imamom na sabah-namazu, obavezan je da, nakon što imam završi namaz sa selamom, ustane i samostalno dovrši obavljanje drugog sabahskog rekata, jer ovaj namaz ima dva obavezna rekata.

Ko se priključi podne-namazu u džematu na trećem rekatu, dok je imam na ruku’u, računa se da je sa imamom obavio dva rekata (za muktediju su to prvi i drugi rekat). Nakon imamovog selama u namazu, ustat će i dovršiti klanjanje namaza: dva dodatna, zadnja rekata, s obzirom da je podne četverorekatni namaz.

Ko se priključi akšam-namazu u džematu sa imamom na posljednjem sjedenju, dužnost mu je da poslije imamovog selama na namazu, obavi tri rekata akšama u cijelosti, jer se namazu priključio tek na posljednjem sjedenju, a prispijevanje na rekat se broji kad obavi ruku’ sa imamom.