Odwiedzanie Medyny

Odwiedzanie Medyny

Medyna jest miastem, do którego wyemigrował Prorok Muḥammad r , opuszczając Mekkę z powodu prześladowań ze strony politeistów.

Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Prorok r po dotarciu do Medyny, było wybudowanie tam swojego meczetu [Al Masdżid An Nabałῑ] który stał się głównym centrum wiedzy, służącym nawoływaniu ludzi do islamu i nauczania ich jego wspaniałych zasad.

Jest mocno zalecane, by odwiedzić Meczet Proroka w Medynie w sezonie ḥadżdż lub w jakimkolwiek innym okresie.

Odwiedzanie Meczetu Proroka nie ma nic wspólnego z rytuałami ḥadżdż i nie jest związane z żadnym konkretnym czasem.

Prorok r powiedział: „Nie ma podróży (jako formy kultu), jak tylko do trzech meczetów: Świętego Meczetu (w Mekce), mojego meczetu (w Medynie) i meczetu Al Aqṣā (w Jerozolimie).” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 1139; Saḥῑḥ Muslim: 1397; Sunan Abu Dāłūd: 2033).

Innym razem powiedział: „Modlitwa w moim meczecie jest lepsza niż tysiąc modlitw w jakimkolwiek innym meczecie, z wyątkiem Świętego Meczetu [w Mekce]” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 1133; Saḥῑḥ Muslim: 1394).

Miejsca w Medynie warte odwiedzenia

Celem odwiedzenia przez muzułmanina Medyny powinno być odwiedzenie Meczetu Proroka r i wykonanie w nim modlitwy. Będąc w Medynie można również wykonać następujące czynności:

  1. Modlitwa w Ar Rałḍa Asz Szarῑfa (dosłownie: „Szlachetny Ogród”). Ar Rałḍa Asz Szarῑfato niewielkiobszar, rozciągający się od grobu Proroka r , gdzie był jeden z jego pokoi, po jego ambonę. Modlitwa wykonywana w tym miejscu ma wielkie zalety, gdyż Prorok r powiedział: „Pomiędzy moim domem a moją amboną leży ogród z Ogrodów Raju” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 1137; Saḥῑḥ Muslim: 1390).
  2. Pozdrawianie Wysłannika Allaha r . Odwiedzający powinien stanąć naprzeciw grobu Proroka r , następnie odwrócić się do niego plecami, w kierunku qibla, po czym powiedzieć po cichu, z szacunkiem: As salāmu ‘alejka jā rasūlullāh, ła raḥmatullāhi ła barakātuh. Aszhadu annaka qad ballaght-ar risālata, ła addejt-al ammāna, ła naṣaḥt-al umma, ła dżāhadta fillāhi ḥaqqa dżihādi, fa dżazāk Allāhu ‘an ummatika afḍala mā dżazā nabijjan ‘an ummati (‘Pokój, błogosławieństwo i łaska Allaha niech będzie z Wysłannikiem Allaha. Zaświadczam, że przekazałeś przesłanie, wypełniłeś swój obowiązek, szczerze doradzałeś społeczności muzułmańskiej i mocno walczyłeś w sprawie Allaha, jak On na to zasługuje. Niech Allah wynagrodzi ci z naszego powodu czymś lepszym niż nagroda jaką jakikolwiek prorok otrzymał z powodu swojej społeczności’).

     Meczet w Qubā’ w Medynie; Sunną jest go odwiedzić i pomodlić się w nim.  .

    Prorok r powiedział: „Ktokolwiek mnie powita, Allah zwróci mi moją duszę, abym mógł odwzajemnić powitanie” (Sunan Abu Dāłūd: 2041). Następnie odwiedzający wykonuje krok w prawo, aby pozdrowić Abu Bakra Aṣ Ṣiddῑq t , następcę Proroka r i najlepszego z jego Towarzyszy. Potem wykonuje kolejny krok w prawo i pozdrawia ‘Umara ibn Al Chaṭṭab t , drugiego prawowiernego kalifa i najlepszego ze wszystkich Towarzyszy Proroka po Abu Bakrze t . Warto tu zauważyć, że mimo, iż Wysłannik Allaha r jest najlepszym z ludzi, nie może nam ani zaszkodzić, ani pomóc, toteż nikt nie może wznosić do niego błagań ani prosić go o pomoc. Zamiast tego musi modlić się do Allaha i do Niego jedynego kierować wszelkie akty czci, nie dodając Mu partnerów.
  3. Odwiedzenie meczetu Qubā’, ponieważ jest to pierwszy meczet wybudowany po nadejściu islamu. Został on zbudowany jeszcze zanim Prorok r wybudował swój własny meczet w Medynie. Zaleca się, by odwiedzający Medynę odwiedził także ten meczet, gdyż była to praktyka Proroka r , który powiedział kiedyś: „Ktokolwiek wykona ablucję (łuḍū’) w domu, a następnie uda się do meczetu Qubā’ i pomodli się w nim, będzie miał nagrodę taką, jak za wykonanie ‘umry” (Sunan Ibn Mādża: 1412).