Okazywanie Allahowi wdzięczności za Jego przewodnictwo

Okazywanie Allahowi wdzięczności za Jego przewodnictwo

Aby wyrazić Allahowi swą wdzięczność za Jego błogosławieństwo, jakim jest poprowadzenie do właściwej drogi i pomoc w okazaniu skruchy, muzułmanin powinien:

  1. Mocno trzymać się islamu i cierpliwie znosić trudności pojawiające się na jego drodze

Jeśli ktoś posiada bezcenny skarb, będzie go chornić przed kradzieżą i zniszczeniem. Islam jest największym darem dla całej ludzkości. Nie jest jedynie abstrakcyjną ideologią ani hobby, jakiemu człowiek może się oddawać kiedy mu się podoba. Jest to religia, sposób życia, który reguluje wszystkie dziedziny życia muzułmanina. To dlatego Allah ﷻ nakazał Swojemu Wysłannikowi r, by mocno trzymał się islamu i nauk Koranu, aby być na właściwej drodze: „Przeto trzymaj się mocno tego, co ci zostało objawione. Zaprawdę, jesteś na drodze prostej!” (Az Zuchruf, 43:43).

Muzułmanin nie powininen się smucić, jeśli doświadcza jakichkolwiek trudności po przyjęciu islamu, gdyż jest to część mądrego planu Allaha, który testuje Swoje sługi. Allah ﷻ testował nawet Swych proroków i wysłanników, którzy byli dużo lepsi od nas. Koran mówi nam jak wiele oni wycierpieli zarówno z rąk swych własnych krewnych, jak i wrogów. Jednak nie osłabli w wierze ani nie zniechęciło ich to. Trudy jakich doświadcza muzułmanin ze względu na swe oddanie prawdzie to jeden ze sposobów, w jaki Allah ﷻ testuje jego wiarę. Dlatego rób co możesz, by zdać ten test. Żyj zgodnie z religią i ciągle módl się do Allaha I, by zachował Cię na właściwej drodze, tak jak to robił sam Prorok r . Powtarzaj suplikację: Jā muqallibal-qulūb, tabbit qalbῑ ‘alā dῑnik (‘O Ty, który kontrolujesz seca; spraw, by moje serce trzymało się mocno Twojej religii’) (Sunan At Tirmidῑ: 2140).

Allah ﷻ mówi w związku z tym: „Czy ludzie sądzą, że pozwolimy im powiedzieć: ‘Uwierzyliśmy!’ ‒ i nie będą poddani próbie? Przecież doświadczyliśmy tych, którzy byli przed nimi. A Bóg na pewno zna tych, którzy mówią prawdę, i On zna kłamców!” (Al ‘Ankabūt, 29:2-3).

  1. Nawoływać do islamu z mądrością i pięknym napomnieniem

Nawoływanie innych do islamu (da‘ła) jest jednym z najlepszych sposobów, by wyrazić Allahowi wdzięczność, jak też i sposobem na wzmocnienie naszej wiary. Kiedy ktoś znajduje lekarstwo na zagrażającą życiu chorobę, która przysporzyła mu wiele cierpienia, z pewnością będzie chciał rozpowszechnić to lekarstwo wśród ludzi, zwłaszcza wśród swych krewnych i bliskich przyjaciół. Ta kwestia zostanie wyjaśniona poniżej.