Phân loại phụ nữ dưới mối quan hệ với người đàn ông

Phân loại phụ nữ dưới mối quan hệ với người đàn ông

Phụ nữ theo mối quan hệ với người đàn ông được phân như sau:

  1. Phụ nữ là vợ của y:

INgười đàn ông được quyền nhìn, ngắm, và tận hưởng những gì y muốn từ người vợ của y, tương tự, người phụ nữ cũng được quyền đó từ người chồng của mình. Quả thật, Allah đã gọi chồng là y phục của vợ và vợ và y phục của chồng giống như một hình ảnh tuyệt vời về sự kết nối tâm sinh lý, tình cảm và thể chất giữa hai người vợ chồng. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Họ (vợ) là y phục của các ngươi (chồng) và các ngươi là y phục của họ} (Chương 2 – Albaqarah, câu 187). (Xem trang 211)

  1. Là người Mahram của y:

Ý nghĩa của Mahram là người phụ nữ mà người đàn ông không được phép lấy làm vợ một cách vĩnh viễn. Và những người Mahram là những người sau đây:

1 Mẹ ruột, bà (ngoại, nội) và các bà trên cấp đó.
2 Con gái ruột, cháu (nội, ngoại) và cháu chắt.
3 Chị (em) ruột, chị (em) một cha khác mẹ, chị (em) một mẹ khác cha.
4 Cô ruột tức chị hay em gái ruột của ba hoặc chị (em) gái cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha với ba, bao hàm cả bà cô ruột tức cô của ba, hoặc cô ruột của mẹ.
5 Dì ruột tức chị (em) gái ruột của mẹ hoặc chị (em) gái một cha khác mẹ hay một mẹ khác cha của mẹ, và bao hàm cả dì ruột của cha và dì ruột của mẹ.
6 Cháu gái ruột tức con gái của anh (em trai) ruột hay của anh (em trai) cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha và đứa cháu ở thế hệ sau đó như con gái của cháu ruột.
7 Con gái của chị (em gái) ruột hoặc của chị (em gái) cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, và bao hàm thế hệ cháu ở cấp dưới như con gái của cháu (con gái) của chị (em gái).
8 Mẹ vợ dù là vợ đang chung sống hay đã li dị, mẹ của vợ là người Mahram tức bị cấm lấy làm vợ vĩnh viễn, tương tự mẹ của mẹ vợ tức bà của vợ.
9 Con gái riêng của vợ.
10 Vợ của con, của cháu, của cháu chắc.
11 Vợ của cha, của ông, của ông cố và các ông ở cấp trên nữa.
12 Mẹ vú tức người phụ nữ đã từng cho người đàn ông bú trong những hai năm đầu tiên sau khi chào đời ít nhất năm lần bú no đầy. Quả thật, Islam qui định người phụ nữ cho bú này như người mẹ.
13 Chị (em gái) cùng bầu vú từ người con gái của người phụ nữ đã cho y bú suốt thời gian còn nhỏ như đã nói ở trên, tương tự tất cả bà con từ phía người mẹ vú cũng không được phép lấy làm vợ giống như bà con bên huyết thống như dì, cô, bác, con của anh (em trai), con của chị (em gái).
  1. Là người phụ nữ Ajnabiyah:

Phụ nữ Ajnabiyah là tất cả những phụ nữ không phải là Mahram của người đàn ông, dù thuộc bà con thân thuộc như con gái của chú, con gái của cô, con gái của dì, con gái của cậu, vợ của anh (em trai sau khi anh, em trai đã qua đời), bà con dòng họ hoặc không phải dòng họ …

Những báo cáo cũng như những thống kê vẫn luôn nói hàng ngày về các tình trạng hãm hiếp, các mối quan hệ tội lỗi và Haram đã bao vây nhiều gia đình và xã hội do không áp dụng theo giáo lý và luật lệ của Allah.

Và quả thật, Islam đặt những nguyên tắc và luật lệ để chi phối các mối quan hệ của người Muslim nam giới với phụ nữ Ajnabiyah nhằm để bảo vệ danh dự cũng như để ngăn chặn các cánh cửa của Shaytan đối với con người, bởi Đấng đã tạo ra con người biết rất rõ những gì sẽ cải thiện cho họ, như Ngài đã phán: {Chẳng lẽ Đấng đã tạo hóa không biết hay sao trong khi Ngài là Đấng Tinh tế, là Đấng Am tường?} (Chương 67 – Al-Mulk, câu 14).