Pięć potrzeb

Pięć potrzeb

Allah nakazuje nam, by chronić ludzkie życie, nawet jeśli wymagałoby to popełnienia grzechu.

Jest pięć podstawowych rzeczy, bez których człowiek nie może się obejść chcąc wieść godne życie. Wszystkie Boskie prawa nakazują poszanowanie tych potrzeb i zabraniają wszystkiego, co jest z nimi niezgodne.

Celem islamu jest zabezpieczenie tych praw, aby muzułmanie mogli żyć w spokoju i bezpieczeństwie oraz mogli działać na rzecz życia tego i przyszłego.

Muzułmanie na całym świecie tworzą jedną wspólnotę (umma), a jej członkowie wspierają się nawzajem, jak gdyby byli jedną zwartą budowlą, której każda część wzmacnia i wspiera pozostałe. Są oni, jak opisał ich raz Prorok r, jak jedno ciało. Kiedy jeden narząd w ciele cierpi, całe ciało odpowiada mu bezsennością i gorączką. Można zabezpieczyć pięć podstawowych potrzeb ludzkich na dwa sposoby:

 

Dostrzegając je i doceniając.

Chroniąc je przed pogwałceniem.

  1. Religia

Jest to główny powód, dla którego Allah ﷻ stworzył ludzi i wysłał posłańców, by ją przekazywali i chronili, zgodnie ze słowami Koranu: „Posłaliśmy do każdego narodu posłańca [mówiącego]: ‘Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!’” (An Naḥl, 16:36).

Islam dba o zachowanie religii i chronienie jej przed wszystkim, co mogłoby wpłynąć na jej czystość, jak bałwochwalstwo (szirk), zabobony i popełnianie czynów zabronionych.

  1. Życie

Allah ﷻ nakazuje nam chronić ludzkie życie, nawet jeśli wymagałoby to popełnienia grzechu, gdyby nie było innego wyjścia. Koran głosi: „Lecz ten, kto został do tego [tj. popełnienia grzechu] zmuszony, nie będąc buntownikiem ani występnym, nie będzie miał grzechu” (Al Baqara, 2:173).

Zabronił nam On samobójstwa i wszelkich działań przeciwko życiu ludzkiemu ogólnie: „Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu!” (Al Baqara, 2:195).

Ustanowił także kary, by powstrzymywały ludzi od niesprawiedliwego krzywdzenia innych, bez względu na to jaką religię wyznają. Koran głosi: „O wy, którzy wierzycie! Zostało wam przepisane prawo talionu w wypadku zabójstwa” (Al Baqara, 2:178).

  1. Rozum

Islam zabrania wszystkiego, co ma negatywny wpływ na umysł i myślenie. Rozum jest jednym z najwspanialszych darów, jakie otrzymaliśmy od Allaha. To nim uhonorował On człowieka, wyróżniając go ponad innymi stworzeniami. Z tego powodu człowiek jest rozliczany ze swoich czynów w życiu tym i przyszłym.

To dlatego Allah ﷻ zabronił wszelkich substancji odurzających, opisując je w Koranie jako obrzydliwe i szatańskie: „O wy, którzy wierzycie! Wino, al majsir [tj. substancje odurzające], bałwany i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie szczęśliwi!” (Al Ma’ida, 5:90).

  1. Potomstwo

Islam kładzie duży nacisk na ochronę potomstwa i zakładanie rodziny, w której nowe pokolenie nabierze dobrych manier i nauczy się ważnych zasad. Przejawia się to w wielu zasadach, między innymi:

  • Islam zachęca do małżeństwa, czyniąc je łatwym, i napomina, by nie przesadzać z kosztami. Koran nakazuje: „Żeńcie samotnych spośród was” (An Nūr, 24:32).
  • Zabrania wszelkich grzesznych relacji (pozamałżeńskich) i blokuje wszystkie drogi do nich prowadzące: „I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!” (Al Isrā’, 17:32).
  • Zabrania szkalowania czyjegoś pochodzenia i postrzega to jako wielki grzech, za który na sprawcę czeka określona kara w tym życiu, a także srogie męki w życiu przyszłym.
  • Islam nakazuje swym wyznawcom, by strzegli ludzkiego honoru, a osobę, która ginie w obronie honoru własnego bądź swojej rodziny, postrzega jako męczennika (zob. str. 202).
  1. Mienie

Islam wymaga od swych wyznawców, by podejmowali pracę i zarabiali na życie. Czyni też dozwolonymi wszelkie transakcje handlowe.

By chronić mienie, zabrania lichwiarstwa, pobierania odsetek i sprzeniewierzania ludzkiego majątku w jakikolwiek nieuczciwy sposób. Koran ostrzega tych, którzy się tego dopuszczają, przed srogą karą.