Položaj žene u islamu

Položaj žene u islamu

Islam je počastio ženu i oslobodio je robovanja muškarcu. Također ju je oslobodio toga da bude jeftina roba koja nema ni časti ni poštovanja. Primjeri prava vezanih za uvažavanje i čast žene:

  • Islam je ženi dao njeno pravo nasljedstva, pravedno i časno. Nekada je njen udio jednak muškarčevom, a nekada je različit od njegova, shodno njenoj bliskosti i troškovima na koje je obavezna.
  • Izjednačio je muškarca i ženu u mnogim različitim aktivnostima, u šta spadaju materijalni troškovi i poslovi. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: – Žene su jednakopravne muškarcima.” (Ebu Davud, 236).
  • Ženi je dao pravo izbora bračnog druga i dao joj veliki dio odgovornosti u odgajanju potomaka. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Žena je pastir u kući svoga muža i ona je odgovorna za svoje stado.” (El-Buhari, 853 i Muslim, 1829).
  • Ostavio joj je njeno ime i čast da se zove po svom ocu, pa ne mijenja svoje prezime nakon braka, nego zadržava ga i zove se po svojem ocu i porodici.
  • Muškarca obavezuje da je skrbi bez prigovaranja, ako je od onih o kojima je obavezan da skrbi; supruga, majka ili kćer.
  • Potvrđuje čast i odličnost služenja nezaštićenoj ženi, koja nema nikoga svoga, makar mu i ne bila rodbina i podstiče na to. To čini jednim od najboljih dobrih djela. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Onaj ko skrbi o udovici i siromašnoj ženi je kao borac na Allahovom putu i kao onaj koji čitavu noć provodi u ibadetu i kao trajni postač.” (El-Buhari, 5661., Muslim, 2982.).

Žene kojima islam potvrđuje skrb i brigu:

Majka: Bilježi se od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: “Neki čovjek je došao Poslaniku , Allah mu mir i spas darovao, i rekao: ‘Allahov Poslaniče, ko je najpreči mojem lijepom odnosu prema njemu?’ Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘Tvoja mati.’ Čovjek je pitao: ‘A onda?’ Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘Onda tvoja mati.’ Čovjek je pitao: ‘A onda?’ Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘I opet mati.’ Čovjek je pitao: ‘A poslije toga?’ Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘Onda tvoj otac.’” (El-Buhari, 5626 i Muslim, 2548).

Kćer: Bilježi se od Ukbeta b. Amira, r.a., da je rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, da je rekao: ‘Ko ima tri kćeri, ustraje s njima, hrani ih i poji i odijeva od onoga što ima, bit će mu brana od Džehennema na Kijametskom danu.’” (Ibn Madže, 3669).

Supruga: Bilježi se od Aiše, r.a., da je rekla: “Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘Najbolji od vas je najbolji svojoj supruzi, a ja sam najbolji svojim suprugama.’” (Et-Tirmizi, 3895).