Posjeta Medine – grada Allahovog Poslanika

Posjeta Medine – grada Allahovog Poslanika

Medina – grad Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, u koji je Hidžru učinio iz Mekke nakon pritiska i uznemiravanja koje su mu činili mušrici.

Prva stvar koju je uradio Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, nakon iseljenja u Medinu, bila je izgradnja i podizanje džamije koja će postati centar znanja, misionarstva i širenja dobra među ljudima.

Posjeta džamije Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, je potvrđeni mustehab – veoma preporučeno i pohvalno djelo, bilo to za vrijeme hadždža ili u nekoj drugoj prilici.

Posjeta Poslanikove džamije nema nikakve veze sa obredima hadždža, niti ima nekih specifičnosti i posebnosti u pogledu vremena i doba posjete.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Na put se ne sprema, radi posjete neke džamije, osim pri posjeti tri džamije: El-Mesdžidu-l-harama (u Mekki), ove moje džamije (u Medini) i Mesdžidu-l-Aksaa (u Palestini).” (El-Buhari, 1139, Muslim, 1397 i Ebu Davud, 2033).

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Namaz obavljen u ovoj mojoj džamiji vrijedi kao hiljadu namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji izuzev džamije Mesdžidu-l-harama.“ (El-Buhari, 1133 i Muslim, 1394).

Šta je propisano posjetiti u Medini

Musliman svojom posjetom Medini treba da ima nijjet da posjeti Džamiju Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, i da u njoj obavi namaz. Kada se nađe u Medini, lijepo je da posjeti i uradi sljedeće:

  1. Da obavi namaz u Revdi, unutrašnji prostor Poslanikove džamije između Poslanikove odaje i minbera u prvom dijelu džamije. Namaz u tom prostoru džamije ima posebnu vrijednost, Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Prostor između moje odaje i minbera je jedan vrt (revda) od džennetskih vrtova.” (El-Buhari, 1137 i Muslim, 1390).
  2. Nazvati selam Allahovom Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, tako što će otići do Poslanikova kabura, okrenut će se ka njemu, a kibla će mu biti za leđima, izgovarajući pristojno, tihim glasom: Es-Selamu ‘alejke, ja Resullallah, ve rahmetullahi ve berekatuhu! Ešhedu enneke kad bellagte-r-risale, ve eddejte’l-emane, ve hasahte-l-umme, ve džahedte fillahi hakka-l-džihad. Fe džezakellahu an ummetike efdale ma džeza nebijjen an ummetihi. (Allahov mir, o Allahov Poslaniče, Njegova milost i blagoslov na tebe. Svjedočim da si Poslanicu dostavio, emanet izvršio, ummet nasavjetovao i da si se istinski i predano, radi Allaha, na Njegovom putu borio. Neka te Allah nagradi najboljom nagradom od tvoga ummeta, onako kako je najbolje nagradio nekog poslanika od ummeta njegova.)

     Mesdžid Kuba’, prvi mesdžid sagrađen u islamu  .

  3. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko god mi nazove selam (nakon preseljena na ahiret), Allah će mi povratiti dušu kako bi mu na selam uzvratio.” (Ebu Davud, 2041). Zatim će se posjetilac okrenuti na desnu stranu, pa će selamiti Ebu Bekra, Allah s njim bio zadovoljan, Poslanikovog halifu i njegovog najboljeg druga. Iza toga će se pomjeriti udesno, pa selamiti Omera, Allah s njim bio zadovoljan, drugog Poslanikovog halifu i po vrijednosti prvog ashaba iza Ebu Bekra, Allah s njima bio zadovoljan. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je najbolji čovjek, ali ne donosi korist i ne otklanja štetu, tako da nije dopušteno upućivati dove Poslaniku ili tražiti pomoć od njega, jer se dova, traženje pomoći i svi drugi oblici ibadeta upućuju Allahu Uzvišenom i samo radi Njega i Njemu čine.
  4. Lijepo je posjetiti i džamiju – Mesdžidu-l-Kuba’, prvu džamiju koja je sagrađena u islamu, prije nego je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, sagradio svoju džamiju u središtu Medine. Allahov Poslanik je posjećivao i odlazio do ove džamije i u vezi toga je rekao: “Ko se očisti i uredi kod kuće, a zatim ode i klanja dva rekata (dobrovoljnog namaza) u Mesdžidu-l-Kuba’, zaradio je nagradu kao da je umru obavio.” (Ibn Madže, 1412).