Post nadobowiązkowy

Post nadobowiązkowy

Allah nakazał muzułmanom przestrzegać postu przez jeden miesiąc w roku (tj.w miesiącu ramaḍān), jednak zachęca, by pościli także w innych dniach jeśli są w stanie, aby uzyskać większą nagrodę. Oto niektóre z tych dni:

  1. Dzień ‘Āszūrā’, a także dzień przed lub po nim. ‘Āszūrā’ to dziesiąty dzień księżycowego miesiąca muḥarram, pierwszego miesiąca kalendarza muzułmańskiego. Jest to ten dzień, w którym Allah ﷻ ocalił Mojżesza u i zatopił Faraona wraz z jego armią. Muzułmanie poszczą w tym dniu, by wyrazić wdzięczność Allahowi za ocalenie Mojżesza, a także by podążać za przykładem naszego Proroka r , który pościł w tym dniu i powiedział: „Pośćcie także dzień przed [dniem ‘Aszūra’] lub dzień po”(Musnad Aḥmad: 2154). Kiedy zapytano go o post w tym dniu, odrzekł: „Zmazuje on [grzechy popełnione przez] miniony rok” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 1162). 
  2. Dzień ‘Arafat: ‘Arafat jest dziewiątym dniem miesiąca kalendarzowego dul ḥidżdża, dwunastego miesiąca kalendarza muzułmańskiego. Tego dnia pielgrzymi odbywający ḥadżdż (coroczną pielgrzymkę) zbierają się na równinie ‘Arafat i wznoszą błagania do Allaha, wychwalając Go i wysławiając. Dzień ‘Arafat jest najlepszym dniem w roku i ci, którzy nie odbywają pielgrzymki mogą tego dnia pościć. Kiedy zapytano Proroka r o post w tym dniu, odpowiedział on: „Odkupuje on grzechy roku ubiegłego i następnego” (ṢaḥῑḥMuslim: 1162).
  3. Sześć dni miesiąca szałłāl: Szałłāl to dziesiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Prorok r powiedział: „Ktokolwiek pości w ramaḍānie, a następnie sześć dni w miesiącu szałłāl, czyni tak, jak gdyby pościł cały rok” (ṢaḥῑḥMuslim: 1164).