Poziția moralității în islam

Poziția moralității în islam

  1. Perfecționarea unui caracter nobil a fost unul dintre cele mai importante țeluri ale Misiunii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Allah Preaînaltul spune: „El este Cel care a trimis printre cei neștiutori de carte [arabii, care nu ştiau nici să scrie şi nici să citească şi care nici nu aveau o Carte Divină de la Allah] un Mesager [Mohammed] dintre ei [şi pentru întreaga omenire], care să le recite versetele Sale [adică ale Coranului], să-i purifice pe ei [de murdăria necredinţei şi a politeismului, de credințele denaturate şi de imoralitate] şi să-i învețe Cartea [Coranul, Legislația şi legile Islamice] şi înțelepciunea [adică As-Sunnah: Tradiția Profetului Mohammed]. Şi, cu adevărat, ei au fost mai înainte [de misiunea lui Mohammed] într-o greşeală vădită.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 62:2] Acest verset dezvăluie una dintre Binecuvântările lui Allah Preaînaltul asupra musulmanilor, Care l-a trimis pe Mesagerul Său, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), să îi învețe Coranul și să îi purifice. Purificarea nu se poate face decât prin purificarea inimii de imperfecțiuni, așa cum sunt, spre exemplu, asocierea de parteneri în adorare lui Allah Preaînaltul și deținerea de însușiri negative precum ura și gelozia, și prin înlăturarea tuturor formelor de practici rele din vorbirea și faptele unei persoane. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a afirmat: „Am fost trimis pentru a perfecționa caracterul nobil.” [Al-Baihaqi, 21301] Această afirmație clarifică faptul că unul dintre motivele care s-au aflat în spatele Misiunii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost să înalțe și să perfecționeze caracterul moral al individului, în particular, și al societății, în general.

  1. Caracterul nobil este parte integrantă a religiei și a credinței

Perfecționarea unui caracter nobil a fost unul dintre cele mai importante obiective ale misiunii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Atunci când a fost întrebat despre cei mai buni dintre credincioși, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „[Cei mai buni dintre credincioși] sunt aceia care au cel mai bun caracter și cele mai alese maniere.” [At-Tirmidhi, 1162; Abu Dawud, 4682]

De fapt, în Nobilul Coran este folosit cuvântul din limba arabă „birr”, atunci când se face referire la credință: „Pietatea [birr] nu stă în a vă întoarce fețele spre Răsărit sau spre Apus, ci pietatea este a crede în Allah și în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte și în Profeți […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:177] Semnificația termenului de „birr” este cuprinzătoare, incluzând toate formele de dreptate, atât în cuvinte, cât și în fapte. Din acest motiv, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pietatea (birr) este caracterul nobil.” [Muslim, 2553]

Acest lucru este exprimat și prin afirmația Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Credința (imān) are șaizeci de ramuri diferite. Cea mai înaltă dintre toate este mărturisirea de credință: Lā ilāha illa Allah [Nu există nicio divinitate demnă de adorare în afară de Allah], iar cea mai joasă dintre ele este acțiunea de a îndepărta un lucru vătămător de pe un drum public. Modestia este o ramură a credinței.” [Muslim, 35]

  1. Noblețea caracterului pătrunde în toate actele de adorare, fără excepție

De fiecare dată când Allah Preaînaltul le poruncește credincioșilor să efectueze un act de adorare, El atrage atenția asupra semnificației lui morale sau a efectului său pozitiv asupra individului și a societății. Exemplele în acest sens sunt numeroase, printre care se numără și următoarele:

Rugăciunea: „[…] Rugăciunea [as-salāh] împiedică de la ceea ce este rușinos și de la ceea ce este oprit […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 29:45]

Caritatea anuală obligatorie (az-zakāh): „Ia din bunurile lor milostenie, prin care să-i curățești și să-i binecuvântezi […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 9:103] Pe lângă bunătatea arătată și confortul oferit celor în nevoie, zakāt-ul șlefuiește caracterul și îl purifică de rele pe cel care îl plătește.

Postul: „O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă postul [as-siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră – Poate că veți fi cu frică!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:183] Acest verset face cât se poate de clar faptul că scopul postului nu este altul decât acela de a instaura conștiința de Allah Preaînaltul, prin supunerea față de Poruncile Sale și evitarea tuturor vorbelor și a faptelor care au fost interzise de către El. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care nu renunță la vorbele și comportamentul înșelător, să știe că Allah nu are nevoie ca el să se lipsească de mâncare și băutură.” [At-Tirmidhi, 707] Așadar, dacă postul nu produce nicio schimbare a caracterului omului și a felului în care el îi tratează pe ceilalți, aceasta înseamnă că adevăratul scop al lui nu a fost atins.

  1. Recompensele imense pe care Allah Preaînaltul le-a pregătit pentru cei care au un caracter bun. Dovezile textuale din Nobilul Coran și Sunnah în acest sens sunt numeroase, incluzând următoarele:

Un caracter bun va fi cea mai grea faptă bună ce va fi așezată pe talerul balanței faptelor cuiva în Ziua Judecății:

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nicio faptă care va fi pusă pe cântarul faptelor [în Ziua Judecății] nu va fi mai grea decât un bun caracter. Într-adevăr, o persoană cu caracter bun va atinge rangul celui care postește și se roagă.” [At-Tirmidhi, 2003]

  • Este aceeași faptă care îi va conduce pe cei mai mulți oameni să intre în Paradis:

Atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat cu privire la fapta care îi conduce pe cei mai mulți oameni către Paradis, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Pietatea și un bun caracter.” [At-Tirmidhi, 2004; Ibn Majah, 4246]

  • Dintre toți oamenii, cei care au un caracter bun vor fi cel mai aproape de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Ziua Judecății:

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cei mai dragi mie dintre voi și cei mai apropiați de mine în Ziua Judecății sunt cei care au cel mai bun caracter.” [At-Tirmidhi, 2018]

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a garantat o casă în cea mai înaltă treaptă a Paradisului pentru cei care au un caracter bun:

„Garantez o casă la periferia Paradisului celor care renunță la ceartă, chiar dacă au dreptate; și garantez o casă în mijlocul Paradisului celor care renunță la minciună chiar și atunci când glumesc; și garantez o casă în cea mai înaltă treaptă a Paradisului celor care au un caracter bun și maniere.” [Abu Dawud, 4800]