Prava potomaka

Prava potomaka

  • Izabrati dobru suprugu koja će biti dobra majka je najveći i najbolji poklon koji otac može dati svojoj djeci.
  • Nazvati ih lijepim imenima jer će to biti znak raspoznavanja potomaka.
  • Da ih lijepo odgoji i poduči ih vjerskim osnovama i omili im ih. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je rekao: “Svako od vas je pastir i odgovoran je za svoje stado; namjesnik i upravitelj ljudima je pastir i odgovoran je za njih, čovjek je pastir nad svojim ukućanima i odgovoran je za njih, žena je pastirica u kući svog muža i njegovih potomaka i odgovorna je za njih. Tako, svi ste pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.” (El-Buhari, 2416 i Muslim, 1829). Roditelji počinju sa odgojem svoje djece krećući od najbitnijeg. Počinje tako što ga uči ispravnom vjerovanju koje je oslobođeno širka i novotarija, a onda ibadetima, naročito namazu, a onda ih podučavati ahlaku i pohvalnim osobinama i svemu što je pozitivno i dobro. To je nešto što je najbolje kod Allaha.
  • najbolje što je u mogućnosti. Allahov Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, je rekao: – Čovjeku je dovoljno grijeha da zanemari onog o kome skrbi. (Ebu Davud, 1692) Još je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao o skrbništvu i trošenju na kćeri, naročito: “Ko ima kćeri i skrbi o njima čineći im dobročinstvo, one će mu biti zaštita od Džehennema.” (El-Buhari, 5649 i Muslim, 2629).
  • Pravednost među djecom, muškom i ženskom, kao što Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Bojte se Allaha i budite pravedni među svojom djecom.” (El-Buhari, 2447., Muslim, 1623.). Nije dozvoljeno davati prednost kćerima nad sinovima, kao što nije dozvoljeno ni davati prednost sinovima u odnosu na kćeri, jer to može uzrokovati probleme kojima samo Allah zna kraj.