Prawa rodziców

Prawa rodziców

Okazywanie rodzicom szacunku i dobre ich traktowanie jest jednym z najlepszych uczynków, za które Allah obiecał hojną nagrodę. Allah ﷻ powiązuje je w Koranie z aktami czci i monoteizmem (tauḥῑd).

Uczynił okazywanie rodzicom szacunku i życzliwości jednym z najważniejszych powodów dostąpienia Raju. Prorok r powiedział: „Rodzic jest środkową bramą Raju. Jeśli chcesz, możesz ją stracić lub zachować” (Sunan At Tirmidῑ: 1900).

  • Konsekwencje bycia nieposłusznym rodzicom i sprawiania im przykrości.

Jednym z najcięższych grzechów, którego wszystkie Boskie prawa zabroniły i przed którym ostrzegały, jest złe traktowanie rodziców. Prorok r spytał kiedyś swych Towarzyszy: „Czy poinformować was o najcięższych grzechach?” Odpowiedzieli: „Oczywiście, Wysłanniku Allaha. Powiedział: „Dodawanie Allahowi partnerów w czci i nieposłuszeństwo wobec rodziców” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 5918).

  • Posłuszeństwo wobec rodziców gdy nie wiąże się z nieposłuszeństwem wobec Allaha.

Muzułmanin musi być posłusznym swym rodzicom we wszystkim, chyba że proszą go o zrobienie czegoś, czego Allah zabronił. W takiej sytuacji nie wolno ich słuchać, gdyż nie wolno okazywać posłuszeństwa stworzeniu, sprzeciwiając się nakazom Stwórcy. Koran mówi: „Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców. Ale jeśli oni będą usilnie walczyć o to, żebyś Mi dodawał za współtowarzyszy to, czego ty nie znasz, to ich nie słuchaj!” (Al ‘Ankabūt, 29:8).

  • Okazywanie im życzliwości, zwłaszcza gdy osiągną wiek starczy.

Allah ﷻ mówi: „I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego jak tylko Jego; i dla rodziców – dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im ‘Fu’ i nie odpychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku” (Al Isrā’, 17:23).

Werset ten mówi nam, że muzułmanin musi szanować swoich rodziców i nie może być dla nich szorstki ani odpychać ich, zwłaszcza gdy osiągną wiek starczy i staną się słabi, nawet gdyby nie wyraził tego słowami, a jedynie wydając dźwięk oznaczający niechęć, jak „fu”.

  • Rodzice nie będący muzułmanami.

Muzułmanin musi słuchać swych rodziców i być wobec nich uprzejmym, nawet jeśli nie są oni muzułmanami. Allah ﷻ mówi: „A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię, żebyś Mi dodawał współtowarzyszy ‒ o czym nie masz żadnej wiedzy ‒ to nie słuchaj ich! Jednak zachowuj się w stosunku do nich na tym świecie w sposób godny!” (Luqmān, 31:15).