Prawidłowy sposób zapraszania do islamu (da‘ła)

Allah ﷻ opisał prawidłowy sposób wykonywania da‘ła. Charakteryzuje się on pewnymi cechami wyróżniającymi go spośród innych działań, takimi jak:

  1. Zrozumienie i wiedza.

Zapraszający do islamu (dā‘ija) musi mieć wiedzę na temat prawdy, do której zaprasza innych, jasno przekazywać im Boskie instrukcje, bazując na jasnym dowodzie: „Powiedz: ‘Oto jest moja droga! Ja wzywam do Boga na podstawie jasnego dowodu ‒ ja i ci, którzy postępują za mną. Chwała niech będzie Bogu! Ja nie należę do bałwochwalców’” (Yusuf, 12:108).

Osoba taka nie musi mieć ogromnej wiedzy zanim zacznie nawoływać ludzi do Allaha. Gdy tylko zdobywa nową wiedzę, musi przekazać ją innym. Tak więc gdy dowie się o konieczności oddawania czci wyłącznie Allahowi, powinna przekazać tę informację innym. Podobnie jeśli dowie się o zaletach i pięknie islamu, musi im to także przekazać. Krótko mówiąc, musi przekazać wszystko, czego się nauczy o islamie, nawet gdyby był to zaledwie jeden werset z Koranu, zgodnie z nakazem Proroka r : „Przekazujcie [innym] to, czego się nauczycie ode mnie, nawet jeśli jest to jeden werset Koranu” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 3274).

Była to praktyka Towarzyszy Proroka. Uczyli się oni zasad islamu przez kilka dni, a następnie wracali do swych ludzi, aby zapraszać ich do islamu i wzbudzali w nich zainteresowanie nim, szczególnie poprzez swoje wspaniałe cechy moralne i dobre maniery, będące wspaniałym argumentem, by zachęcić ich do przyjęcia islamu.

  1. Mądrość

Allah ﷻ mówi: „Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób!” (An Naḥl, 16:125). Mądrość jest to zdolność podejmowania rozsądnych decyzji i udzielania dobrych rad we właściwym czasie i miejscu, w oparciu o doświadczenie i wiedzę jakie się posiada.

Ludzie mają różne charaktery i zdolność zrozumienia różnych kwestii. Nawołujący do islamu musi wziąć to pod uwagę przy wyborze odpowiedniej metody i chwili, w której będzie z nimi rozmawiać.

Musi podejść do nich z łagodnością, miłosierdziem, dobrocią i wyrozumiałością, prowadzić z nimi spokojny, zrównoważony dialog, który ich nie rozdrażni i nie wzbudzi w nich nienawiści. To z tego powodu Allah ﷻ przypomina Swemu Wysłannikowi r o łasce, jaką go obdarzył, czyniąc go łagodnym dla ludzi: „I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. Gdybyś był surowy i twardego serca, to oni odeszliby od ciebie” (Āl ‘Imrān, 3:159).