Riba

Riba

Riba là sự gia tăng bị nghiêm cấm trong giáo luật bởi vì trong nó có sự bất công và gây hại.

Và nó có nhiều dạng, phổ biến nhất và nghiêm trọng nhất là Riba trong sự vay mượn và nợ nần: gia tăng từ tài chính gốc không dưới hình thức mua bán hoặc trao đổi hàng hóa giữa đôi bên, dạng này có hai loại:

Tất cả mọi sự vay mượn hoặc khoản nợ mang lại lợi tức cho người chủ nợ đều là Riba

  • Riba dưới hình thức nợ:

Đó là sự gia tăng từ khoản nợ gốc lúc thanh toán khi con nợ trễ hạn trả.

Thí dụ: Saeed mượn Khalid 1000 đô la sau một tháng sẽ hoàn lại, đến kỳ hạn một tháng nhưng Saeed không thể hoàn trả thì chủ nợ Khalid giao điều kiện với Khalid rằng hoặc là anh trả 1000 đô la bây giờ hoặc là anh trả 1100 đô la nếu sau một tháng nữa, còn sau một tháng sau đó tiếp theo thì phải trả 1200 đô là, cứ như thế số tiền sẽ tăng lên mỗi tháng.

  • Riba vay mượn:

Có nghĩa là một người vay mượn từ một người hoặc vay mượn từ ngân hàng một số tiền với điều kiền thỏa thuận là bên cho mượn sẽ hưởng lợi 5 %, hoặc ít hay nhiều hơn mỗi năm từ bên vay mượn.

Thí dụ: Một người mua nhà với giá là (100 ngàn) nhưng y không có đủ tiền, y đến ngân hàng để vay mượn (100 ngàn) để mua ngôi nhà đó với điều kiện là phải trả (150 ngàn) bằng cách trả góp hàng tháng trong thời gian năm năm.

Riba là điều bị nghiêm cấm thuộc các đại trọng tội khi mà sự cho vay mượn có hưởng lợi tức dù mục đích mượn là để đầu tư kinh doanh hay sản xuất, hoặc để mua cơ sở quan trọng như nhà ở, tòa cao ốc, hoặc nhằm bất cứ mục đích nào khác.

Riêng mua hàng hóa với hình thức thanh toán nhiều đợt với giá cao bằng tiền thì không phải là Riba.

Thí dụ như một người mua một thiết bị với giá 1000 đô la bằng tiền hoặc với giá 1200 đô la với hình thức thanh toán là trả hàng tháng trong thời gian một năm, và mỗi tháng trả là 100 đô la chẳng hạn.