Rodzaje majątku, od którego należny jest zakāt

Rodzaje majątku, od którego należny jest zakāt

Zakātu nie płaci się od rzeczy niezbędnych do życia i wykorzystywanych natychmiastowo, takich jak jedzenie, picie, ubrania, mieszkanie, w którym się mieszka, nawet jeśli jest cenne, oraz od samochodu, którym się jeździ, nawet jeśli jest to luksusowy samochód.

Odprowadza się go tylko od majątku, którego nie przeznacza się do natychmiastowego użytku i który ma tendencję do wzrostu i pomnażania, czyli na przykład:

  1. Złoto i srebro nie będące częścią ubrania lub biżuterii, którą się nosi:

Zakāt należny jest od złota i srebra tylko wtedy, gdy jego wartość osiągnęła minimalny próg ustanowiony dla tego rodzaju majątku (niṣāb) i po tym, jak ktoś jest w jego posiadaniu przez pełny rok kalendarzowy (354 dni).

Minimalny próg, od którego zakāt staje się obowiązkowy (niṣāb) dla tego rodzaju majątku, jest następujący:

Dla złota to około 85 gram, a dla srebra około 595 gram.

Dlatego jeśli muzułmanin posiadał taką ich ilość przez pełny rok, musi odprowadzić od nich zakāt w wysokości dwóch i pół procenta (2,5%).

  1. Wszelkiego rodzaju waluty (banknoty i monety) posiadane jako gotówka lub jako środki na koncie bankowym.

Niṣāb dla zakātu od pieniędzy ustala się zgodnie z wartością odpowiedniej ilości złota (85gram czystego złota) w chwili, w której zakāt staje się należny, opierając się na bieżących cenach w kraju, w którym osoba płacąca zakāt mieszka. Jeśli posiada taką sumę przez cały rok kalendarzowy, musi oddać dwa i pół procent (2,5%) jako zakāt.

Dla zobrazowania: Jeśli jeden gram czystego złota w chwili, kiedy zakāt staje się należny, wynosi dajmy na to 25 dolarów niṣāb od waluty będzie następujący:

25 (cena jednego grama złota, która jest zmienna) × 85 (ilość gram, która jest stała) = 2125 $ – jest to minimalna kwota, od której należy zakat odprowadzić (niṣāb).

  1. Towary handlowe

To określenie obejmuje wszystko, co przeznaczone jest na sprzedaż. Mogą to być nieruchomości, jak grunty czy budynki mieszkalne, oraz artykuły, takie jak dobra konsumpcyjne i towary żywnościowe.

Wartość kapitału, który posiadało się przez pełny rok kalendarzowy, określa się zgodnie z bieżącą ceną rynkową w dniu, w którym zakāt staje się należny. Jeśli towary handlowe osiągają niṣāb, dwa i pół procent (2,5%) ich wartości musi zostać oddane jako zakāt.

 

  1. Produkty rolne

Koran głosi: „O wy, którzy wierzycie. Rozdawajcie z dobrych rzeczy, które zyskaliście i z tego, co wyprowadziliśmy dla was z ziemi” (Al Baqara, 2:267).

Zakāt należy odprowadzić jedynie od pewych rodzajów produktów rolnych, pod warunkiem, że osiągnęły one minimalną wartość, od której zakāt jest należny (niṣāb).

Wysokość zakātu płaconego od produktów rolnych różni się w zależności od okoliczności. Należy na przykład rozróżnić uprawy nawadniane w sposób naturalny przez deszcz i rzeki od tych, które wymagały nawadniania sztucznego, co pociągało za sobą koszty i wymagało wysiłku.

  1. Zwierzęta hodowlane: Zakāt należny jest od zwierząt hodowlanych, takich jak krowy, wielbłądy i owce, tylko jeśli zwierzęta te pasą się na pastwiskach i ich właściciel nie musi kupować im paszy.

Jeśli zaopatruje je w paszę przez większą część roku, zakātu od nich nie odprowadza.

Szczegóły dotyczące minimalnej wartości zwierząt hodowlanych od której należny jest zakāt (niṣāb) można znaleźć w książkach dotyczących prawodawstwa islamskiego (fiqh).