Salah Jama’ah (tập thể)

Salah Jama’ah (tập thể)

Allah ra lệnh bảo những người đàn ông phải thực hiện năm lễ nguyện Salah bắt buộc cùng với tập thể, và quả thật ân phước của việc dâng lễ nguyện Salah cùng với tập thể rất lớn, Nabi r nói: “Dâng lễ nguyện Salah tập thể tốt hơn dâng lễ nguyện Salah một mình hai mươi bảy cấp” (Albukhari: 619, Muslim: 650).

Tập thể nhỏ nhất là gồm người Imam (dẫn lễ) và người Ma’mum theo sau Imam, và khi tập thể càng đông thì càng có sự thương yêu của Allah nhiều hơn.

Ý nghĩa của việc theo sau Imam:

Rằng người dâng lễ nguyện Salah theo sau Imam có sự liên kết với Imam của y, tức y phải theo sau vị Imam đó trong Ruku’a, Sujud, lắng nghe Imam đọc và không được phép thực hiện các động tác trước Imam cũng như không được làm bất cứ một điều gì khác với Imam mà phải thực hiện ngay sau khi Imam đã thực hiện.

Nabi r nói: “Quả thật, Imam được dựng lên để dẫn đầu, bởi thế, khi nào y Takbir thì các người hãy Takbir, các người chớ đừng Takbir trừ phi y đã Takbir; và khi y Ruku’a thì các người hãy Ruku’a, các người chớ Ruku’a trừ phi y đã Ruku’a; và khi y nói: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) thì các người hãy nói: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ); và khi nào y Sujud thì các người hãy Sujud, các người chớ Sujud trừ phi y đã Sujud . .” (Albukhari: 701, Muslim: 414, và Abu Dawood: 603).

Ai là người được đề cử làm Imam?

Người được đề cử làm Imam phải là người học thuộc lòng Kinh Qur’an của Allah, cứ như thế mà cho người tốt nhất, như Nabi r có nói: “Dẫn lễ nguyện Salah cho cộng đồng là người đọc tốt nhất Kinh sách của Allah, nếu khả năng đọc ngang bằng nhau thì xem xét đến kiến thức về Sunnah . .” (Muslim: 673).

Đâu là vị trí đứng của Imam và những người Ma’mum?

Người Imam phải đứng lên phía trên và những người Ma’mum phải đứng thành hàng ngang phía sau lưng y, các hàng phải được hoàn chỉnh từ hàng đầu rồi đến các hàng tiếp theo sau; trường hợp nếu như Ma’mum chỉ có một người thi y sẽ đứng sát bên phải của Imam.

Cách hoàn tất lễ nguyện Salah thế nào khi không kịp hoàn thành cùng với Imam?

Người nào đi vào khi Imam đã xong một phần nào đó của lễ nguyện Salah thì y cứ Takbir vào cuộc cùng với Imam ngay lúc đó, hãy thực hiện cùng với Imam cho tới khi y cho Salam thì đứng dậy rồi thực hiện những gì còn thiếu của lễ nguyện Salah.

Những phần của lễ nguyện Salah mà y bắt kịp với Imam thì được tính là phần đầu của Salah, còn những gì y hoàn tất sau đó được tính là phần cuối của Salah.

Như thế nào là bắt kịp một Rak’at cùng với Imam?

Lễ nguyện Salah được tính bằng số Rak’at thực hiện được, người nào bắt kịp Ruku’a cùng với Imam thì coi nhu y đã bắt kịp một Rak’at trọn vẹn cùng với Imam, còn người nào không bắt kịp Ruku’a cùng với Imam thì cũng nhập ngay vào cùng với Imam, tuy nhiên, những gì y thực hiện của Rak’at mà y bỏ lỡ thì không được tính là một Rak’at.

Các thí dụ về việc hoàn tất lễ nguyện Salah đối với người đã bỏ mất phần đầu của cuộc dâng lễ cùng với Imam

Người nào bắt kịp cùng với Imam trong lễ nguyện Salah Fajar ở Rak’at thứ hai, khi Imam cho Salam thì y phải đứng dậy để hoàn tất Rak’at còn lại bởi vì lễ nguyện Salah Fajar gồm hai Rak’at trong khi đó y chỉ mới thực hiện được có một Rak’at.

Ai bắt kịp Ruku’a cùng với Imam ở Rak’at thứ ba của lễ nguyện Salah Zhuhur thì coi như y đã bắt kịp với Imam hai Rak’at (nhưng hai Rak’at được coi là hai Rak’at ở phần đầu của Zhuhur), khi Imam cho Salam thì y phải đứng dậy để thực hiện nốt hai Rak’at còn lại, và đó là hai Rak’at thứ ba và thứ tư, vì Zhuhur gồm bốn Rak’at cả thảy.

Ai bắt kịp với Imam khi Imam đang trong Tashahhud Al-Akhir của lễ nguyện Salah Maghrib, khi Imam cho Salam thì y phải đứng dậy thực hiện đầy đủ ba Rak’at; bởi vì y chỉ kịp với Imam trong Tashahhud Al-Akhir trong khi việc được tính là một Rak’at chỉ khi nào y bắt kịp Ruku’a cùng với Imam.