Sau khi vào Islam có nên thay đổi tên hay không?

Sau khi vào Islam có nên thay đổi tên hay không?

Người Muslim vẫn giữ nguyên tên gọi của mình sau khi đã vào Islam không cần phải đổi, bởi lẽ trong thời của các Sahabah không hề biết đến việc đổi tên khi vào đã vào Isalm, quả thật, đã có rất nhiều người vào Islam và họ vẫn giữ nguyên tên của họ dù không phải là tiếng Ả Rập trừ phi tên gọi đó mang ý nghĩa không tốt lành thì nên thay đổi do ý nghĩa không tốt lành của nó mà thôi.

Việc đổi tên nên thực hiện trong các trường hợp sau:

 1. Tên gọi đó mang tên vật thờ phượng ngoài Allah hoặc nó mang ý nghĩa trái với đức tin Iman:

Chẳng hạn như tên của người đó là Abdul-Masih (người bề tôi của Giê-Su) hoặc Abdul-Annabi (người bề tôi của Nabi) hoặc tên gọi mang ý nghĩa trái với đức tin Iman như tên Shanwadah có nghĩa là đứa con của Allah, bởi Allah luôn tối cao hơn những thứ đó.

Hoặc tên gọi được đặt với những thuộc tính dành riêng cho Allah, Đấng Tối Cao:

Chẳng hạn như gán cho người bề tôi một thứ gì đó từ những điều dành riêng cho Allah, Đấng Tối Cao, như gọi là Malik Al-Muluk (Vua của những vị vua) và những gì tương tự.

 1. Tên gọi đó mang ý nghĩa xấu không tốt lành mà bản chất tự nhiên của mỗi người đều không chấp nhận.

Allah, Đấng Tối Cao đã nghiêm cấm chúng ta những điều xấu xa và gớm ghiếc về thức ăn, đồ uống và tất cả mọi thứ trong cuộc sống, bởi thế, không nên đặt tên xấu mang những ý nghĩa xấu sau khi đã vào Islam, như Allah phán: }بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ{ (الحجرات: 11) {Việc bêu tên xấu của một người sau khi y đã tin tưởng là một việc xấu xa.} (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 11).

Khuyến khích đổi tên:

Nếu như tên mới là tên được yêu thích đối với Allah như đổi tên thành tên Abdullah (bề tôi của Allah), Abdurrahman (bề tôi của Đấng Độ Lượng) hay những tên gọi mang ý nghĩa thờ phượng và phủ phục Allah. Đấy là những tên gọi yêu thích khuyến khích đặt, tuy nhiên, nó không liên quan gì đến việc gia nhập Islam của một người.

 • Được phép đổi tên dù không có nguyên do cần phải đổi chẳng hạn như đổi tên không phải tiếng Ả Rập thành tên theo tiếng Ả Rập, nhưng điều đó không phải là điều được khuyến khích trong giáo lý cũng như chẳng dính líu gì đến việc gia nhập Islam của một người.
 • Ý nghĩa của tên có trái với tôn giáo và niềm tin không?
  • Có => Bắt buộc phải đổi thành tên nào khác không mang ý nghĩa này.
  • Không => Tên này có phải là biệu hiệu của một tôn giáo nào đó hoặc là tên phổ biến của những tín đồ không phải Muslim hay không?
   • Có => Nên đổi tên để tránh những điều không hay cũng như để tránh sự bắt chước người ngoại đạo.
   • Không => Tên gọi đó có mang ý nghĩa nào đó khiến mọi người ghét bỏ không?
    • Có => Khuyến khích đổi thành một cái tên khác tốt đẹp để phù hợp với một người đã vào Islam.
    • Không => Nếu như tên gọi không mang một điều gì từ những ý nghĩa nói trên đây thì không bắt buộc phải đổi tên, bởi quả thật, nhiều người Muslim trong thời kỳ đầu của Islam vẫn giữ nguyên tên của họ khi vào Islam mặc dù tên của họ không phải là tiếng Ả Rập. Và người Muslim có quyền đổi tên tuy thích dù không có nguyên nhân cần phải đổi, tuy nhiên giáo lý khuyến khích đổi tên thành những tên gọi mang ý nghĩa được Allah yêu thích như Abdullah, Abdurrahman.