Shirk (sự tổ hợp với Allah một thần linh ngang vai)

 • Shirk đi ngược lại với đức tin Iman nơi Uluhiyhah của Allah. Nếu đức tin Iman nơi Uluhiyhah của Allah, Đấng Tối Cao và sự độc tôn hóa trong thờ phượng là bổn phận quan trọng nhất thì quả thật Shirk là điều đại nghịch lớn nhất đối với Allah, nó là đại trọng tội duy nhất mà Allah không bao giờ tha thứ trừ phi biết quay về sám hối. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác cho người nào Ngài muốn.} (Chương 4 – Annisa’, câu 48). Và khi Thiên Sứ của Allah được hỏi rằng tội nào lớn nhất ở nơi Allah thì Người bảo: “Đó là ngươi nhận một thần linh khác Allah trong khi Ngài đã tạo ra ngươi” (Albukhari: 4207, Muslim: 86).
 • Và Shirk hủy hoại và làm mất hết giá trị của mọi điều tuân lệnh, Allah, Đấng Tối Cao phán: {Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn thờ) những thần linh khác cùng với Allah (trong việc thờ phượng) thì tất cả các việc làm của họ đều trở nên hoài công vô ích.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 88). Và Shirk sẽ khiến người bạn của nó phải đời đời kiếp kiếp sống trong Hỏa Ngục, Allah, Đấng Tối Cao phán: {Quả thật, người nào làm điều Shirk với Allah thì y sẽ bị cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72).

Shirk có hai loại, đại và tiểu

 1. Đại Shirk: là người bề tôi hướng một hình thức thờ phượng nào đó đến với ai (vật) khác Allah, Đấng Tối Cao. Tất cả lời nói, hành động mà Allah yêu thích phải được hướng về một mình Allah, còn hướng nó đến ai (vật) khác Ngài thì đó là Shirk và Kufr (vô đức tin).

Thí dụ cho loại Shirk này: Cầu xin ai (vật) khác Allah, cầu nguyện nó ban cho khỏi bệnh, ban cho sự giàu có, hoặc phó thác cho ai (vật) khác Allah hoặc cúi đầu quỳ lạy ai (vật) khác Allah.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và Thượng Đế của các ngươi đã phán: “Hãy cầu nguyện TA, TA sẽ đáp lại các ngươi.”} (Chương 40 – Ghafir, câu 60).

Ngài phán: {Và các ngươi hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi thực sự là những người có đức tin.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 23). Ngài phán: {Các ngươi hãy quỳ lạy Allah và thờ phượng Ngài.} (Chương 53 – Annajm, câu 62). Bởi thế, ai hướng những điều đó đến với ai (vật) khác Allah là kẻ vô đức tin, thờ đa thần.

 1. Tiểu Shirk: Là tất cả lời nói, hành động làm phương tiện hay con đường dẫn đến đại Shirk

Thí dụ: Có tâm niệm Riya’ (phô trương để mọi người thấy) như kéo dài lễ nguyện Salah để thiên hạ nhìn thấy, hoặc đọc Qur’an hay tụng niệm lớn tiếng để mọi người nghe thấy và khen ngợi. Thiên Sứ của Allah e nói: “Quả thật, điều mà Ta lo sợ nhất cho các ngươi là tiểu Shirk”. Các Sahabah hỏi: Tiểu Shirk là gì vậy thưa Thiên Sứ của Allah? Người nói: “Riya’” tức sự phô diễn cho người nhìn thấy trong thờ phượng để được khen ngợi hay vì lợi ích nào đó. (Ahmad: 23630).

Còn nếu như sự thờ phượng của y là chỉ vì mọi người, dù y dâng lễ nguyện Salah, y nhịn chay thì tất cả đều là việc làm của người Munafiq (giả tạo đức tin), y đích thực là kẻ phạm vào đại Shirk bị trục xuất khỏi tôn giáo Islam.

Việc nhờ vả và cầu xin con người có phải là hành vi Shirk không?

Quả thật, Islam đến để giải phóng tâm trí con người khỏi sự mê tín dị đoan và giải phóng tâm hồn khỏi sự phủ phục ai (vật) khác Allah, Đấng Tối Cao.

Do đó, không được phép cầu xin khấn vái và phủ phục người chết, hoặc các vật vô tri vô giác, vì đó là hành vi mê tín và Shirk.

Còn việc cầu xin, nhờ vả người sống đang hiện diện có khả năng giúp đỡ hoặc cứu khỏi chết đuối hoặc nhờ y cầu xin Allah giùm thì đây là trường hợp được phép.

 • Có được phép cầu xin khấn vái các vật vô tri vô giác hoặc người chết không?
  • Đúng => Đây là hành vi Shirk trái nghịch với Islam và đức tin Iman bởi lẽ người chết và các vật vô tri vô giác không có khả năng nghe thấy cũng như không thể đáp lại lời cầu xin khấn vái của bất cứ ai, trong khi việc cầu xin khấn vái là một hình thức thờ phượng, nếu hướng nó đến ai (vật) khác Allah là tội Shirk, và quả thật, những người Ả rập trong thời Mặc khải đã cầu xin khấn vái các vật vô tri vô giác và những người đã khuất.
  • Không đúng => Cầu xin nhờ vả người sống, nghe thấy lời nói của bạn và lời cầu khẩn của bạn. Liệu y có khả năng đáp lại lời cầu xin của bạn giống như bạn nhờ vả và khẩn cầu y giúp đỡ những điều trong tầm khả năng của y không?
   • Đúng => Đây là sự cầu xin và nhờ vả được phép không vấn đề gì, hơn nữa đấy là một phần trong các mối quan hệ và cư xử giao tế hàng ngày giữa con người với nhau.
   • Không đúng => Nếu cầu xin và nhờ vả người sống với những điều mà y không có khả năng giống như người hiếm muộn con cái khẩn cầu người sống ban cho con cái ngoan hiền, đấy là đại Shirk đi ngược lại với Islam bởi vì đã cầu xin khấn vái ai (vật) khác Allah.