Skupinska molitev

Skupinska molitev

Allah muslimanom ukazuje, naj opravljajo pet obveznih molitev v skupini in jim obljublja veliko nagrado za to. Ko je omenil nagrado za skupinsko molitev, je Poslanec (mir in blagoslov z njim) nekoč rekel: “Nagrada za molitev opravljeno v skupini je sedemindvajsetkrat večja od tiste, ki jo oseba opravi sama.” (Sahih Al-Buhari: 619, Sahih Muslim: 650)

Skupinsko molitev lahko vzpostavita najmanj dve osebi, eden od njiju je vodja molitve (imam). Vendar večja kot je skupina, dražje je to Allahu.

Kdo naj vodi molitev?

To pomeni, da morajo tisti, ki molijo za imamom, delati v molitvi enako kot on, tako da izvršijo vse gibe v molitvi in zavzamejo vse položaje v molitvi, kot sta priklon in dotik s čelom do tal, takoj za njim. Ne smejo narediti nekega giba ali položaja pred njim, ali se v čemerkoli glede tega razlikovati od njega.

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Imam je zato, da se mu sledi. Reci Allahu Akbar, ko on to reče in ne izreci tega, dokler ga ne izreče on. Prikloni se, ko se on prikloni in ne prikloni se, dokler se ni priklonil on. Ko reče Sami’allahu liman hamidah (Allah sliši tistega, ki Ga hvali), reci Rabbana wa lakal hamd (Naš Gospodar, Tebi pripada vsa hvala). Dotakni se s čelom do tal, ko se on dotakne s čelom do tal, in ne dotakni se s čelom do tal, dokler tega ne stori on.” (Sahih Al-Buhari: 710, Sahih Muslim: 414 in Sunan Abu Davud: 603)

Kdo naj vodi molitev?

Splošno rečeno, prednost za vodenje molitve bi se morala dati tistemu, ki najbolje pozna Kuran. Če so prisotni enaki v tem pogledu, potem tisti, ki najbolje pozna verske predpise. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Naj bo imam skupini tisti, ki zna največ Kurana na pamet; in če so vsi prisotni v tem pogledu enaki, potem naj jo vodi tisti, ki ima najgloblje znanje o Sunni …” (Sahih Muslim: 673)

Kje v molitvi stoji imam in kje tisti, ki jih vodi?

Imam stoji pred tistimi, ki jih vodi v molitvi (Ma’mumun; ednina: Ma’mum/sledilec). Sledilci stojijo z ramo ob rami in tvorijo ravne vrste za njim. Sprednja vrsta mora biti dopolnjena in zaključena prva. Če je samo en sledilec (Ma’mum), se postavi desno od imama.

Kako nadoknaditi zamujene enote molitve

Če se je molitev že začela, se mora zamudnik priključiti skupini na prav tisti položaj, na katerem najde imama. Na primer, če najde imama v položaju dotika s čelom do tal, mora recitirati Takbir in se dotakniti s čelom do tal. Ko imam zaključi skupinsko molitev z recitacijo Taslima, zamudnik vstane, recitira Takbir, zavzame stoječ položaj in dokonča preostanek molitve individualno, tako da nadoknadi enote, ki jih je izpustil.

Enota (Rak’a), na kateri ujame imama, ko se priključi skupini, šteje kot začetek njegove molitve in kar nadoknadi po tem, ko imam zaključi skupinsko molitev, šteje kot preostanek njegove molitve.

Kako ugotoviti, če je bil opravljen celoten Rak’a

Molitev se določi s številom enot opravljenih v njej; če se zamudnik priključi skupini, medtem ko je imam v položaju priklona, se razume, da je opravil celotno enoto (Rak’a), čeprav ni recitiral Sure Al-Fatiha na tem Rak’atu v stoječem položaju. Če pa zamudi položaj priklona, potem mora recitirati Takbir in se priključiti skupini. V tem primeru se razume, da je ta Rak’a zamudil in vsi gibi ter položaji v njem ne štejejo.

Primeri, ki prikazujejo, kako nadoknaditi zamujene enote v molitvi

Če se nekdo priključi skupini v Fadžr molitvi, medtem ko je imam na drugem Rak’atu, mora po tem, ko imam zaključi molitev s Taslimom, vstati, recitirati Takbir, zavzeti stoječ položaj in nadoknaditi drugi Rak’a, ki ga je zamudil. Ne sme recitirati Taslim, dokler ne zaključi molitve, saj Fadžr molitev vsebuje dve enoti, on pa je opravil samo eno enoto z imamom.

Če se priključi skupini v Zuhr molitvi, medtem ko je imam v položaju priklona na tretjem Rak’atu, potem to pomeni, da je opravil dve polni enoti molitve, kar zanj šteje kot njegovi prvi dve enoti. Takoj ko imam zaključi molitev s Taslimom, mora vstati, recitirati Takbir, zavzeti stoječ položaj in opraviti še dve enoti, tretjo in četrto enoto, saj je Zuhr molitev sestavljena iz štirih enot molitve.

Če se priključi skupini v Magrib molitvi, medtem ko je imam v sedečem položaju in recitira zaključni Tašahhud, mora po tem, ko imam zaključi molitev s Taslimom, vstati, recitirati Takbir, zavzeti stoječ položaj in opraviti tri polne enote molitve. Razlog za to je, da se je priključil skupini šele na koncu, ko je imam recitiral zaključni Tašahhud. Enota (Rak’a) šteje kot popolna samo, če se oseba priključi skupini, medtem ko je imam v položaju priklona.