Status moralności w islamie

Status moralności w islamie

  1. Udoskonalenie moralności to jeden z najważniejszych celów misji Proroka Muḥammada r Allah ﷻ mówi: „To On posłał do ludzi prostych Posłańca wywodzącego się spośród nich, który głosi im Jego znaki, oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrości; oni bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym” (Al Dżumu‘a, 62:2). W wersecie tym Allah ﷻ mówi o jednej z łask, jakimi obdarzył wierzących, mianowicie że posłał On im Swojego Posłańca, Muḥammada r , by nauczał ich Koranu i oczyszczał ich. Oczyszczenie może być osiągnięte jedynie poprzez oczyszczanie serca człowieka z szirku oraz wad takich jak nienawiść i zazdrość, a także oczyszczenie słów i uczynków z wszelkiego rodzaju złych zachowań i przyzwyczajeń. Prorok r powiedział kiedyś: „Ja zostałem posłany, by udoskonalić maniery” (Sunan Al Bajhaqῑ: 21301). Przekaz ten jasno mówi, że jednym z powodów, dla których Prorok r został powołany do swej misji, było wywyższenie i udoskonalenie wartości moralnych jednostki oraz całego społeczeństwa.

 

  1. Moralność jest częścią wiary Kiedy zapytano Proroka r o najlepszych z wierzących, odpowiedział on: „To ci którzy mają najlepszy charakter i maniery” (Sunan At Tirmidῑ: 1162; Sunan Abu Dāłūd: 4682). Allah w odniesieniu do wiary używa arabskiego słowa birr. Mówi On: „Nie jest pobożnością (birr) to, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest ten, kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w aniołów, w Księgę i w proroków…” (Al Baqara, 2:177). Słowo birr jest terminem o bardzo szerokim znaczeniu, obejmującym wszelkie formy prawości w słowach i czynach. To z tego powodu Prorok r powiedział: „Prawość (birr) to dobre zasady moralne” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 2553). Widać to jasno w wypowiedzi Proroka r : „Wiara (ῑmān) ma ponad sześćdziesiąt odgałęzień. Najwyższą gałęzią jest wyznanie wiary: Lā ilaha illallāh (‘Nie ma boga godnego czci, z wyjątkiem Allaha’), a ostatnią jest usuwanie przeszkód z drogi. I wstydliwość jest odgałęzieniem wiary” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 35).
 
 
  1. Moralnośc przejawia się we wszelkiego rodzaju aktach czci Za każdym razem gdy Allah ﷻ nakazuje wierzącym wykonywać jakiś akt czci, zwraca ich uwagę na jego cel moralny lub pozytywny wpływ, jaki wywiera na jednostkę i społeczeństwo. Istnieje tu wiele przykładów, między innymi: Modlitwa: „Odprawiaj modlitwę! Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości” (Al ‘Ankabūt, 29:45). Obowiązkowa jałmużna (zakāt): „Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić i usprawiedliwić” (At Tauba, 9:103). Choć zasadniczo zakāt jest darowizną i ulgą dla potrzebujących, oczyszcza również duszę darczyńcy i udoskonala jego charakter. Post: „O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami ‒ być może wy będziecie bogobojni” (Al Baqara, 2:183). Ten werset jasno pokazuje, że głównym celem postu jest zwiększenie bogobojności, poprzez wykonywanie rozkazów Allaha i unikanie tego, czego zakazał. Prorok r powiedział: „Ktokolwiek nie porzuci kłamliwej mowy i działań opartych na niej, tego powstrzymywania się od jedzenia i picia Allah nie potrzebuje” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1804). Dlatego jeśli post nie pociąga za sobą zmiany w charakterze poszczącego i w jego postępowaniu wobec innych, nie osiągnął on właściwego celu poszczenia.

 

  1. Wspaniała nagroda, jaką Allah ﷻ przygotował dla tych, którzy przestrzegają zasad moralnych
  • Będzie to najcięższy z uczynków, jakie zostaną umieszczone na wadze uczynków w Dniu Sądu.

Prorok r powiedział: „Nie ma nic cięższego na wadze uczynków [w Dniu Sądu], niż szlachetny charakter. Człowiek o szlachetnym charakterze dostąpi godności osoby, która pości i modli się.” (Sunan At Tirmidῑ: 2003).

  • To najczęstsza przyczyna dostąpienia Raju. Kiedy zapytano Proroka r o przyczynę, z jakiej ludzie najczęściej dostępują Raju, odpowiedział on: „Pobożność i dobre cechy moralne” (Sunan At Tirmidῑ: 2004; Sunan Ibn Mādża: 4246).

 

  • Ludzie mający dobre zasady moralne będą najbliżej Proroka r w Dniu Zmartwychwstania.

Prorok r powiedział: „Ci, którzy są mi najdrożsi i w Dniu Sądu będą najbliżej mnie to ci, którzy mają najlepsze zasady moralne” (Sunan At Tirmidῑ: 2018).

  • Prorok r zagwarantował dom w najwyższej części Raju tym, którzy mają dobre cechy moralne:

„Gwarantuję dom na obrzeżach Raju tym, którzy porzucą kłótnie, nawet jeśli mają rację; i gwarantuję dom w środkowej części Raju tym, którzy porzucą kłamstwo, nawet kiedy żartują; i gwarantuję dom w najwyższej części Raju tym, którzy mają dobre cechy moralne” (Sunan Abu Dāłūd: 4800).

Dobre maniery to jeden z najlepszych uczynków w oczach Allaha i daje nam poczucie wewnętrznego spełnienia i szczęścia.