Sujud Sahwi

Sujud Sahwi:

Là hai lần Sujud mà Allah qui định bắt buộc thực hiện khi làm thiếu các nghi thức trong Salah.

Khi nào nó được thực hiện?

Sujud Sahwi được thực hiện trong các trường hợp sau:

  1. Khi một người làm thêm một nghi thức nào đó của Salah như Ruku’a, Sujud, đứng, hoặc ngồi chẳng hạn do quên hay nhầm lẫn thì y phải thực hiện Sujud Sahwi.
  2. Nếu thực hiện thiếu sót một nghi thức Rukun nào đó của Salah thì phải thực hiện lại Rak’at đó rồi sau đó thực hiện Sujud Sahwi ở phần cuối của Salah.
  3. Khi bỏ một trong các nghi thức Wajib của lễ nguyện Salah chẳng hạn như bỏ Tashahhud Auwal do quên hay nhầm lẫn thì phải thực hiện Sujud Sahwi.
  4. Khi có sự nghi ngờ không biết chính xác là đã thực hiện bao nhiêu Rak’at thì người dâng lễ nguyện Salah phải xác định theo sự kiên định tức lấy số ít, rồi sau đó thực hiện Sujud Sahwi.

Cách thức Sujud Sahwi: Sujud hai lần, ngồi giữa hai lần Sujud giống như cách Sujud và ngồi giữa hai lần Sujud trong Salah.

Thời điểm Sujud: Sujud Sahwi được thực hiện trong hai thời điểm:

  • Trước Salam và sau khi Tashahhud Auwal, Sujud rồi cho Salam.
  • Sau khi cho Salam của lễ nguyện Salah xong, Sujud hai lần rồi cho Salam một lần nữa.