Sunan Al-Fitrah (Ang Mga Mabubuting Likas na Kaugalian)

Sunan Al-Fitrah (Ang Mga Mabubuting Likas na Kaugalian)

Ano ang tinutukoy na Sunan Al-Fitrah?

Nais ng Islam sa isang Muslim na siya ay nasa pinakamagandang hubog [at kaayusan].

ng Sunan Al-Fitrah ay ang mga gawaing likas na nilikha ng Allah para sa mga tao. Ito ang siyang nagbibigay kaganapan sa isang Muslim sa pamamagitan ng paggawa nito, upang lagi niyang taglayin ang mga pinakamainam na katangian at pinakamagandang hubog, sapagka’t pinangalagaan ng Islam ang mga aspeto ng kagandahan at kaganapan para sa isang Muslim upang manatili sa kanya ang kabutihan na nakalantad at nakatago.
Sinabi niya ﷺ : “Ang Fitrah (likas na kaugalian) ay lima: Ang pagtutuli, ang pag-aahit, ang paggugupit ng bigote, ang pagpuputol ng mga kuko at ang pagbubunot ng buhok sa kilikili”. (Al-Bukhari: 5552 – Muslim: 257)
Ang pagtutuli: Ito ay ang pagtanggal ng balat sa unahang bahagi ng ari [ng lalaki], at kadalasan ay isinasagawa ito sa unang mga araw ng pagkasilang.
At ito ay kabilang sa mga mabubuting gawain at kaaya-ayang kaugaliang likas sa lalaki, at mayroon itong ilang mga kabutihang pangkalusugan, nguni’t ito ay hindi isang patakaran sa pagyakap sa Islam, at hindi pagkakasala para sa isang Muslim kung hindi man siya nakapagtuli sandhi ng kanyang pagkatakot rito, o sa anupamang ibang kadahilanan.
Ang pag-aahit: Ito ay ang pagtatanggal ng mga balahibong tumutubo sa maselang bahagi ng isang tao at gayundin sa mga bahaging singit sa pamamagitan ng pag-ahit nito, o sa anupamang ibang pamamaraan.
Ang paggupit ng bigote: Ang pagkakaroon ng bigote ay kabilang sa mga ipinahihintulot, nguni’t kung pananatilihin ito ng isang Muslim, kailangang huwag niyang hayaan na ito ay humaba nang labis, bagkus kailangan panatilihin ito sa takdang haba nito ng kaukulan o wastong pagputol at pagbawas.
Ang pagpapahaba ng balbas: Ang Islam ay humihimok [sa mga kalalakihan ng] pagpapahaba ng balbas, at ito ay ang buhok na tumutubo sa magkabilang panga at baba.
At ang kahulugan na hayaan ito at panatilihin, at huwag gupitin ay tanda ng pagsunod sa Sunnah ng Propeta ﷺ .
Ang pagpuputol ng mga kuko: At ang isang Muslim ay nararapat na pinangangalagaan ang mga kuko sa pamamagitan ng pananatili nito sa tamang putol upang hindi magmistulang lugar ng mga dumi at kasalaulaan.
Ang pagbubunot sa kilikili: At ang isang Muslim ay nararapat na tanggalin ang buhok sa kilikili sa pamamagitan ng pagbubunot nito o ng iba pang nakapagtatanggal upang maiwasan ang di-kaaya-ayang amoy nito.