Tìm hiểu giáo luật Islam

Tìm hiểu giáo luật Islam

Người Muslim nên duy trì việc tìm hiểu và học hỏi giáo luật về mọi mặt của đời sống, giáo luật về thờ phượng, cư xử và quan hệ giao tế để thi hành sự thờ phượng của mình một cách hiểu biết và khoa học, như Thiên Sứ của Allah e có nói: “Ai mà Allah muốn cho y điều tốt đẹp thì Ngài sẽ cho y thông hiểu giáo lý” (Albukhari: 71, Muslim: 1037).

Người Muslim phải có bổn phận học hỏi và tìm hiểu các giáo luật bắt buộc như cách thức dâng lễ nguyện Salah, tẩy rửa thân thể, điều gì được phép và không được phép trong ăn uống và những vấn đề khác, đồng thời cũng khuyến khích tìm hiểu các giáo luật mang tính khuyến khích không bắt buộc.

Các giáo luật

Tất cả lời nói, hành vi của con người trong giáo luật đều không nằm ngoài năm giới luật sau:

Wajib (bắt buộc) Những điều Allah ra lệnh phải thi hành, người thực hiện sẽ được ân phước còn người không thực hiện sẽ bị trừng phạt, chẳng hạn như năm lễ nguyện Salah, nhịn chay Ramadan.
Haram (nghiêm cấm) Những điều Allah nghiêm cấm, người chấp hành sẽ được ân phước còn người không chấp hành sẽ bị trừng phạt, chẳng hạn như Zina (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân), uống rượu ..
Sunnah, Mustahab (khuyến khích) Những điều Islam khuyến khích làm, người thực hiện sẽ được ân phước còn người không thực hiện cũng chẳng bị trừng phạt, chẳng hạn như mỉm cười với mọi người, chào Salam, dẹp bỏ những chướng ngại vật trên lối đi.
Makruh (đáng ghét nhưng chưa đến mức bị nghiêm cấm) Những điều Islam khuyến khích từ bỏ, người chấp hành sẽ được bân ân phước nhưng người không chấp hành cũng sẽ không bị trừng phạt, chẳng hạn như những cử động của tay không liên quan trong lúc dâng lễ nguyện Salah.
Mubah (không cấm cũng không khuyến khích) Những điều mà người tín đồ làm hay không làm không liên quan đến mệnh lệnh hay cấm kỵ, chẳng hạn như buôn bán kinh doanh, lời nói, đi lại.