Tacksamhet mot Gud för Hans vägledning

Tacksamhet mot Gud för Hans vägledning

En muslim är skyldig Gud l en stor tacksamhet för att ha hjälpt honom att ångra de synder han har begått och väglett honom till sanningen. Följande är det bästa en muslim kan göra för att uttrycka tacksamhet mot Gud l för alla välsignelser:

  1. Hålla fast vid islam och tålmodigt uthärda prövningar och svårigheter

Det säger sig självt att en person som äger någonting oskattbart kommer att göra sitt yttersta för att skydda det. Islam är obestridligen den finaste gåva som mänskligheten har fått, ty den är inte bara en uppsättning abstrakta ideologiska dogmer eller en hobby som man kan utöva lite då och då utan tvärtom en religion och ett sätt att leva som styr en muslims hela liv utan undantag. I Koranen befaller Gud l Sitt sändebud b att envist hålla fast vid islam och Koranens lärosatser, och stanna kvar på den raka vägen: Håll därför fast vid det som Vi har uppenbarat för dig; din väg är den raka vägen! (Sura az-Zuk̂ruf, 43:43)

En muslim ska inte känna sig nedslagen om han stöter på svårigheter, ty att pröva Sina tjänare är en del av Guds plan och visdom. Gud l prövade även Sina profeter och sändebud som är långt bättre än oss. Koranen berättar för oss hur de ställdes inför outsägligt lidande för såväl närståendes som fienders händer utan att tappa modet, försvagas i sin tro eller vackla av motgångarna. De svåra motgångar en muslim genomlever till följd av sin tro på sanningen är ett av de sätt på vilka Gud l prövar Sina tjänares övertygelse. Gör därför som Profeten b själv gjorde och lev upp till dina upphöjda principer, gör ditt yttersta för att klara provet, håll dig till sanningen oavsett omständigheter och be ständigt Gud l om att hålla dig kvar på den rätta vägen. Upprepa åkallelsen: Yā muqallibal-qulūb, t̂abbit qalbī ‘alā dīnik (Gud, alla hjärtans övervakare, låt mitt hjärta hålla sig till Din religion) (Sunan at-Tirmid̂ī: 2140)

I detta sammanhang säger Gud l: Tror människorna att de efter att ha förklarat «Vi tror» skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar? Men Vi satte deras föregångare på prov [och Guds vägar kommer att förbli desamma]; Gud vet vilka de sanna och uppriktiga är och Han vet vilka som ljuger.  (Sura al-ʻAnkabūt, 29:2-3)

  1. Att göra sitt bästa för att med klokskap och lagom allvar bjuda in till islam

Att engagera sig i da‘wah (inbjudan till islam) är tveklöst ett av de bästa sätten att ge uttryck för tacksamhet mot Gud l och också effektivt för att hålla sig själv stabil i tron. En person som efter att ha upptäckt det rätta botemedlet tillfrisknar från en livshotande sjukdom som har vållat honom en hel del lidande och elände, kommer givetvis att försöka sprida information om det botemedlet bland människor och i synnerhet bland släktingar och vänner.