Tro på att endast Gud har rätt att dyrkas – Tron (imān) består av sex pelare

Vad innebär detta?

Det innebär en fast tro på att Gud l är den enda sanna Gud som äger rätt att dyrkas. Av detta följer att alla såväl synliga som dolda dyrkanshandlingar, såsom åkallan, gudfruktan, förtröstan, bönen, den föreskrivna allmosan, zakat (zakāh), fastan och hjälpsökande ska riktas mot Honom ensam. I Koranen sägs: Er Gud är den Ende; det finns ingen annan Gud än Han, den Nåderike, den Benådande. (Sura al-Baqarah, 2:163)

Versen gör det överväldigande tydligt att Gud l är en enda Gud, något som innebär att Han ensam är förtjänt av dyrkan och att ingen annan ska dyrkas vid sidan av eller i stället för Honom.

Betydelsen av tron att Gud är den ende som har rätt att dyrkas

Betydelsen av tron att Gud l är den ende som har rätt att dyrkas är tydlig i flera avseenden:

  1. Att dyrka Gud l är det yttersta syftet med människornas och djinnernas existens. I Koranen sägs: Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig. (Sura ad̂-D̂āriyāt, 51:56)
  2. Gudsdyrkan är också det som ligger bakom att Gud l skickade sändebud och uppenbarade gudomliga skrifter för att bekräfta att Gud l är den ende som har rätt att dyrkas och avvisa falska gudar som tillbes vid sidan av eller tillsammans med Honom. I Koranen sägs: Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: “Dyrka Gud och håll er borta från det onda!” (Sura an-Naḥl, 16:36)
  3. Att dyrka Gud l är människans första skyldighet gentemot sin skapare. När Profeten b instruerade Muʻād̂ ibn Jabal z inför dennes uppdrag i Jemen sa han: ”Du ska till ett folk som tillhör Skriftens folk. Låt det första du kallar dem till vara att vittna om att det inte finns någon Gud som har rätt att dyrkas utom Gud.” (Ṣaḥīḥ al-Al-Buk̂ārī: 1389; Ṣaḥīḥ Muslim: 19) Det vill säga, låt dem rikta all sin dyrkan mot Honom ensam.
  4. Tron på att Gud l är den ende som har rätt att dyrkas är själva förverkligandet av innebörden av utsagan ”lā ilāha illa Allāh”. Det arabiska ordet ”ilâh” (vanligen översatt till ”gud”) åsyftar vad som än dyrkas. Därför finns ingen gud som verkligen är värd dyrkan utom Gud l, och således ska ingen dyrkanshandling tillägnas någon annan än Honom.
  5. Tron att Gud l är den ende som har rätt att dyrkas är en logisk följd av tron att Han är Skaparen, Ägaren och Den som styr och kontrollerar allt.