Tro på Guds namn och attribut – Tron (imān) består av sex pelare

Här inbegrips de namn och attribut som Gud l har fastställt för Sig själv eller som Hans sändebud har fastställt för Honom på ett sätt som passar Hans majestät.

Gud l har de vackraste namn och mest fulländade attribut. Alla Hans namn och attribut är unika. I Koranen sägs: Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt. (Sura aŝ-Ŝūrā, 42:11) Ingenting av det som Han har skapat har därför namn eller attribut som på något sätt liknar Hans.

Några av Guds vackra namn

Den Nåderike, den Benådande. (Sura al-Fātiḥah, 1:3)

Den Hörande, den Seende. (Sura aŝ-Ŝūrā, 42:11)

Han är den Allsmäktige, den Vise. (Sura Luqmān, 31:9)

Gud – det finns ingen Gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. (Sura al-Baqarah, 2:255)

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre. (Sura al-Fātiḥah, 1:2)

Förtjänster med att tro på Guds namn och attribut

  1. Att lära känna Gud l bättre. Genom att tro på Guds namn och attribut ökar man sin kunskap om Gud l vilket i sin tur ökar ens tro på Honom. De som känner till och förstår Guds namn och attribut är destinerade att få sina hjärtan fyllda av vördnad, kärlek och underkastelse inför Honom ensam.

  2. Att lovprisa Gud l genom att använda Hans vackra namn är den bästa formen av åminnelse (d̂ikr). I Koranen sägs: Åkalla Gud – och ha Honom alltid i era tankar! (Sura al-Aḥzāb, 33:41)

  3. Att åkalla Gud l genom att använda Hans namn och attribut. I Koranen sägs: Guds är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn]… (Sura al-A‘rāf, 7:180) Ett exempel på detta är att säga: ”Yâ, Tawwâb, tub ʿalayya! Yâ Rahîm, irhamnî!” (Du som godtar ånger, förlåt mig! Du som benådar, var barmhärtig mot mig!)

Trons högsta nivå

Tro (imān) omfattar olika nivåer. Ju mer en muslim försummar sina skyldigheter mot Gud l och är trotsig mot Honom, desto svagare blir hans tro. På samma sätt ökar muslimens tro om han åtlyder Gud, tillber Honom och fruktar Honom.

Trons högsta nivå beskriver islam med begreppet ”iḥsān”, vilket Profeten b definierar som följer: ”Det är att tillbe Gud som om du ser Honom, och när du inte ser Honom ser Han sannerligen dig.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 50; Ṣaḥīḥ Muslim: 8)

Vi måste därför minnas att Gud l ständigt ser oss, oavsett om vi står eller sitter, skämtar eller talar allvar. När vi har denna vetskap trotsar vi Honom aldrig. När vi vet att Gud l är med oss får vi inte låta fruktan och förtvivlan få överhanden hos oss. När vi i enskildhet ber till Gud l och åkallar Honom kommer vi inte att känna ensamhet. Hur skulle man kunna begå en synd om man är övertygad om att Gud l är fullt medveten om vad man gör såväl öppet som i det fördolda? Om vi ändå skulle begå en synd ska vi ångra oss inför Gud l och söka Hans förlåtelse. Gud l kommer säkerligen att förlåta oss och ta emot vår ånger.

Några förtjänster med tron på Gud

  1. Gud l skyddar de troende mot skada och motgångar och mot deras motståndares komplotter. I Koranen sägs: Gud är de troendes Försvarare. (Sura al-Ḥajj, 22:38)

  2. Gudstron bringar lycka och är källan till ett gott liv. I Koranen sägs: Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv. (Sura an-Naḥl, 16:97)

  3. Gudstron befriar det mänskliga sinnet från vidskepelser. De som tror på Gud l förlitar sig helt på Honom och är Honom alltigenom hängiven. Han är alla världars Herre och den enda Gud som är verklig och sann och inte har någon like. Därför fruktar den troende inte någon och visar hängivenhet endast för Gud l, och blir därigenom befriad från all vidskepelse och förvillelse.

  4. Den finaste förtjänsten med gudstron är förvärv av Guds välvilja, tillåtelse att träda in i paradiset samt åtnjutande av evig sällhet och Guds gränslösa nåd.