Tron på Muhammed som en profet och ett sändebud

Tron på Muhammed som en profet och ett sändebud

 • Vi tror att Muhammed b var Guds tjänare och sändebud och att han utan undantag är den främste bland människorna. Vi tror också att han är profeternas sigill vilket innebär att det inte kommer någon mer profet efter honom. I sin helhet förmedlade han det gudomliga budskap som uppdrogs åt honom, fullgjorde sina profetiska plikter, gav uppriktig vägledning till den muslimska gemenskapen och strävade ihärdigt och efter bästa förmåga för Guds sak.
 • Vi tror på det han sa, följer det som han förordade och undviker det som han förbjöd och varnade oss för. Vi måste dyrka Gudli enlighet med Muhammeds vägledning (sunna) och inte ha någon annan än honom som föredöme. I Koranen sägs: I Guds Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen. (Sura al-Aḥzāb, 33:21)
 • Vi bör visa mer kärlek till Profeten b än för våra föräldrar, våra barn eller för själva mänskligheten. ”Ingen av er är en sann troende”, noterade Profeten b vid ett tillfälle, ”innan han älskar mig mer än sina föräldrar, sina barn och hela mänskligheten.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 15; Ṣaḥīḥ Muslim: 44) Sann kärlek till Profeten b kan dock bara förverkligas genom att följa hans sunna, ja, sann lycka och fullständig vägledning kan inte uppnås utan att följa honom. I Koranen sägs: …Om ni lyder honom är ni på rätt väg. Ingenting annat åligger Sändebudet än att klart ge till känna [det budskap som han har anförtrotts]. (Sura an-Nūr, 24:54)
 • Vi måste acceptera allt som han har kommit med till oss från Gud l, följa hans sunna och högakta hans vägledning. I Koranen sägs: Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammed] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.  (Sura an-Nisa, 4:65
 • Vi måste undvika att trotsa hans uppmaningar, ty att göra så leder otvivelaktigt till prövningar, förvillelse och ett strängt straff i livet efter detta. I Koranen sägs: De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar [i denna värld] och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv]. (Sura an-Nūr, 24:63)

Särskilda kännetecken för profeten Muhammeds budskap

Profeten Muhammeds budskap har ett antal kännetecken som skiljer det från de föregående gudomliga budskapen. Här ingår:

 • Det var det sista och slutgiltiga gudomliga budskapet. I Koranen sägs: Troende! Muhammed är inte fader till någon av era män. Han är Guds sändebud och profetlängdens sigill. Gud har kunskap om allt. (Sura al-Aḥzāb, 33:40)
 • Det upphävde alla tidigare budskap och lagar. Efter Muhammeds gärning kommer alltså ingen religion utom islam att accepteras av Gud, och ingen når dit utan att följa profeten Muhammeds vägledning. Ingen kommer att släppas in i paradiset utan att ha gått i hans fotspår, ty han är den mest ärofulle av Guds alla sändebud, hans gemenskap (ummah) är den främsta gemenskap som någonsin har framträtt för mänsklighetens goda och hans kodex är den mest kompletta av alla gudomliga kodexar. I Koranen sägs: Om någon vill anta någon annan religion än Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna. (Sura Ᾱl ʻĪmrān, 3:85) Profetenb sa också: ”Vid Honom i vars hand ligger Muhammeds själ; den person i detta samhälle – jude eller kristen – som hör om mig och dör utan att tro på det som jag har skickats med kommer att tillhöra helvetets invånare. (Ṣaḥīḥ Muslim: 153; Musnad Aḥmad: 8609)

 

 • Det riktar sig både mot djinnerna och människorna. I Koranen berättas om utsagor från några av de djinner som antog islam: Landsmän! Hör den som kallar er till Gud och tro på honom! [Gud] skall ge er förlåtelse för era synder och skona er från ett plågsamt straff. (Sura al-Aḥqāf, 46:31) Med adress Muhammed b sägs också i Koranen: Vi har sänt dig [Muhammed, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].  (Sura Saba’, 34:28) I detta sammanhang sa Profeten b: ”Jag har getts företräde framför andra profeter på sex olika sätt: Jag har begåvats med kort och koncist men ändå substantiellt tal, jag understöds av fruktan [som Gud ingjuter i motståndares hjärtan]; krigsbyte har gjorts tillåtet för mig; hela jorden har gjorts till ett medel för rening och till en plats för tillbedjan för mig; jag har skickats till hela mänskligheten; och profetlängden upphör med mig.”(Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2815; Ṣaḥīḥ Muslim: 523) .

Förtjänster med tron på Guds olika sändebud

Tron på Guds olika sändebud har en rad förtjänster, bland andra:

 1. Medvetenhet om Guds omsorg om Sina tjänare genom att skicka sändebud till dem för att leda dem till den rätta vägen och visa dem hur man tillber Gud l. Det mänskliga intellektet kan omöjligen göra detta av sig självt. Med adress Muhammed b säger Gud: Vi har sänt dig [Muhammed] enbart av nåd till alla folk. (Sura al-Anbiyyā’, 21:107)

 2. Tacksamhet mot Gudlför denna stora välsignelse.

 3. Att känna kärlek till Guds olika sändebud, högakta dem och uppskatta dem på ett adekvat sätt för att ha förmedlat Guds budskap till sina folk och gett dem goda råd.

 4. Att följa den vägledning som finns i de budskap som sändebuden har förmedlat från Gud l, dvs. att dyrka Gud ensam utan att tillskriva Honom jämlikar och hålla sig till de påbud som finns i budskapet. Att göra detta bringar lycka för de troende i såväl detta liv som i livet efter detta. I Koranen sägs: …Men om ni nås av Min vägledning – och ni kommer att nås av den – skall den som följer Min vägledning inte gå vilse och han skall besparas lidande [i det kommande livet]. Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv…”  (Sura Tā Hā, 20:123-4)

al-Aqsa-moskén som ligger i gamla staden i Jerualem betraktas av muslimer med största respekt. Det är den andra moskén efter den Helgade moskén i Mecka som uppfördes på jorden. Såväl profeten Muhammed b som alla andra profeter förrättade bön i den.