Typer av tillgångar för vilka zakat är föreskriven

Typer av tillgångar för vilka zakat är föreskriven

Zakat behöver inte betalas för nödvändigheter som mat, dryck, kläder eller den bostad man bor i (även om den är högt värderad), eller den bil man kör (även om den är högt värderad). Den behöver bara betalas för den typ av tillgång som inte är till för omedelbar användning och som kommer att öka i värde:

  1. Guld och silver (med undantag för guld- och silversmycken som kvinnor har för personligt bruk)

Zakat ska betalas på guld och silver endast om dess värde har nått eller överstigit en överenskommen miniminivå (niṣāb) för denna typ av tillgång, och efter att man har haft detta i sin ägo ett helt månår (354 dagar).

Den föreskrivna miniminivå (niṣāb) för vilken zakat blir obligatorisk på denna typ av tillgång är:

Gränsen för zakat på guld är cirka 85 gram och på silver 595 gram. En muslim som har haft minst denna mängd i sin ägo under ett helt år måste därför betala zakat med minst två och en halv procent.

 

  1. Alla typer av betalmedel (sedlar och mynt) som innehas kontant eller på bankkonton

Miniminivån (niṣāb) för betalmedel som kontanter och tillgångar på bankkonton bestäms i enlighet med dess värde i guld (85 gram rent guld) vid den tid då zakat ska betalas, och baserat på rådande kurser i det land i vilket den betalande är bosatt. Om sådana tillgångar har funnits i ens ägo under ett helt månår ska 2,5 % av dess värde betalas i zakat.

Om vi som exempel antar att ett gram rent guld vid den tid då zakat förfaller är värt 250 kronor blir valutans minimisumma (niṣāb) följande:

250 (priset på ett gram guld – är instabilt) x 85 (antal gram – är stabilt) = 21 250 kronor som då är miniminivån (niṣāb) för betalning av zakat. Det är värt att notera att en beräkning av den miniminivå (niṣāb) som är föremål för zakat på sedlar, mynt och handelsvaror i allmänhet baseras på motsvarande minimimängd guld, eftersom värdet av guld är stabilare än någon annan slags egendom.

  1. Näringstillgångar

Här avses allt som man äger som ska investeras i handel. Normalt ingår här tillgångar som fastigheter, samt varuslag som konsumtionsvaror och livsmedel.

Värdet av näringstillgångar som har varit i ens ägo under ett helt månår ska beräknas i enlighet med rådande marknadsvärde den dag då zakat förfaller. Om de når den föreskrivna miniminivå (niṣāb) ska 2,5 % av dess värde betalas i zakat.

 

  1. Jordbruksprodukter

I Koranen sägs: …Troende! Ge av de goda ting som ni förvärvar och av det som Vi låter jorden frambringa åt er… (Sura al-Baqarah, 2:267)

Zakat ska bara betalas för vissa typer av jordbruksprodukter och när värdet av dem når den föreskrivna miniminivån (niṣāb) för zakat.

Med hänsyn tagen till de skiljaktiga omständigheter människor lever under varierar summan av zakat beroende på vilka kostnader man har haft och vilket arbete man har lagt ner på konstbevattning.

  1. Boskap: Zakat ska betalas för boskap som kor, kameler och får endast om djuren betar på betesmarker och ägaren inte har mycket arbete med att utfodra dem.

Om ägaren under hela eller större delen av året utfodrar dem behöver inte zakat betalas för dem.

Fler detaljer kring zakat på boskap finns att hämta i böcker om islamisk rättsvetenskap (fiqh).