Uppriktig ånger

Uppriktig ånger

Ånger (tawbah) innebär att ”uppriktigt vända sig till Gud”, och en ångerfull person är en som upphör med synd och icketro och vänder sig till Gud l i ånger.

En muslim behöver ångra sig och be om Guds förlåtelse i praktiskt taget alla stadier i sitt liv, ty att fela är bara mänskligt och en muslim är ålagd att ångra sig och be om Guds förlåtelse varje gång han begår en synd.

Vilka är villkoren för uppriktig ånger?

För att ånger av synd, inklusive otro och Should be in italics. ska vara giltig och godtagbar för Gud l måste ett antal villkor vara uppfyllda:

  1. Att omedelbart upphöra med synden

Att uppriktigt ångra en synd och samtidigt ha för avsikt att fortsätta begå den är inte giltigt och kan omöjligen inträffa. Dock är det så att om man efter att uppriktigt ha ångrat en synd begår den igen är den tidigare ångern fortfarande giltig, men man behöver också ångra sig på nytt.

  1. Att känna djup sorg och ånger över att ha begått den

Sann ånger kan inte ske utan djupa samvetskval för att ha begått synden. En person som talar om sina tidigare synder och skryter om att ha begått dem betraktas inte på något sätt som botfärdig. Profeten b sa: ”Samvetskval är ånger.” (Sunan Ibn Mājah: 4252)

  1. Att fatta ett ärligt beslut om att inte begå den igen

Uppriktig ånger kan omöjligen ske om en bot-färdig person har för avsikt att upprepa synden.

Steg mot förvärv av målmedvetenhet

  • Att lova sig själv att aldrig upprepa synden under några som helst omständigheter eller särskilda situationer, inte ens för ett ögonblick, ty Profeten b sa: ”Den som besitter följande tre egenskaper kommer att njuta trons sötma.” Bland dessa tre egenskaper nämnde han ”att avsky att återvända till icke-tro (kufr) efter att Gud har räddat honom från den, lika mycket som han skulle avsky att bli kastad i Elden.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 21; Ṣaḥīḥ Muslim: 43)
  • Hålla sig borta från människor och platser som kommer att försvaga hans tro och fresta honom att begå synder.
  • Regelbundet och på vilket språk och i vilken form som helst be Gud l att hålla honom kvar på den rätta vägen och låta honom hålla fast vid islam fram till sin död. Exempel på sådana böner från Koranen och Profetens sunna är:
    • Rabbanā lā tuziĝ qulūbanā ba‘da id̂ hadaytanā (Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. – Du är Den som alltid ger!). (Sura Ᾱl ʻĪmrān, 3:8)
    • Yā muqallibal-qulūb, t̂abbit qalbī ‘alā dīnik (Gud, alla hjärtans övervakare, låt mitt hjärta hålla sig till Din religion). (Sunan at-Tirmid̂ī: 2140)

Vad händer efter att man har ångrat sig?

Oavsett hur allvarliga synderna tycks vara kommer Gud l att förlåta den som vänder sig till Honom i ånger, ty Hans nåd ”når överallt” (Sura al-A‘rāf, 7:156) I Koranen sägs också: Säg [Muhammed] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barm-härtighet ”(Sura az-Zumar, 39:53)

Gud l kommer alltså tveklöst att förlåta synderna för den som uppriktigt ångrar sig. Han kommer dessutom att belöna honom i överflöd och ändra hans dåliga handlingar till goda. I Koranen sägs: De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barm-härtig. (Sura al-Furqān, 25:70)

Eftersom belöningen är så oerhörd bör den kloke vårda en sådan ånger och inte spara någon möda för att undvika att gå i Satans fällor och påverkas negativt i sin tro.

Trons sötma

De som på ett sätt som motsvarar deras närhet till Gud l och hängivenhet för islam älskar Gud l och Hans sändebud b mer än någon eller något annat, och älskar andra, och avskyr att konvertera till otro lika mycket som de fasar för att bli straffade i helveteselden; dessa människor kommer att smaka trons sötma, erfara djup sinnesro och känna stor glädje över att få uppleva närhet till Gud l. Profeten b sa: ”Den som kombinerar tre egenskaper kommer att uppleva trons sötma: (1) att Gud och Hans sändebud är honom kärare än någonting annat; (2) att hans kärlek till andra är helt och hållet för Guds skull; och (3) och att han avskyr att konvertera till otro lika mycket som han fasar för att bli straffad i helveteselden.”(Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 21; Ṣaḥīḥ Muslim: 43)

En muslim njuter trons sötma när han avskyr att konvertera till otro lika mycket som han fasar för att bli straffad i helveteselden.