Vjerovanje da je samo Allah bog – uluhijjet (Šest ruknova vjerovanja)

Priznavanje Allahove jednoće – da je samo On bog uz punu predanost – ibadet Njemu predstavlja samu srž šehadeta: La ilahe illellah.

Šta znači vjerovati da je samo Allah bog, odnosno pripisivanje osobine božanstvenosti (uluhijjet) samo Allahu?

To znači čvrsto vjerovati da samo Allah Uzvišeni ima pravo da Mu se iskazuje svaki oblik pokornosti – ibadeta, srčani-umni ili praktični-fizički poput dove, strahopoštovanja, pouzdanja, traženja pomoći, namaza, posta, zekata itd., negirajući pravo bilo kojeg lažnog božanstva na ibadet, osim prava Allahovog. Uzvišeni je objavio: A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog! (El-Bekara, 163.).

Allah Uzvišeni u navedenom ajetu konstatira da je bog samo Jedan Bog, tj. božanstvo kojem se klanja i pokorava, tako da nije dopušteno, pored Njega, prihvatati nekoga ili nešto za boga, ili se klanjati nekom drugom božanstvu osim Allahu Uzvišenom.

Važnost vjerovanja da je samo Allah bog – priznavanje osobine božanstvenosti (uluhijjet) samo Allahu

Priznavanje osobine božanstvenosti (uluhijjet) samo Allahu Uzvišenom ogleda se u sljedećem:

  1. To je svrha radi koje su stvoreni ljudi i džini, da bi robovali i pokoravali se Allahu Jedinome, ne pripisujući Mu sudruga, o čemu je Uzvišeni u Kur’anu kazao: Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju. (Ez-Zarijat, 56.).
  2. Zbog utemeljenja uluhijjeta – ispravne pokornosti Allahu Uzvišenom pored Kojeg ne postoji drugo božanstvo i poricanja lažnih božanstva, slati su poslanici i spuštane nebeske objave kako i navodi Uzvišeni: Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!” (En-Nahl, 36.).
  3. To je prva obaveza – vadžib svakog čovjeka kako se navodi u oporuci Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, prilikom slanja Mu’az ibn Džebela, Allah s njim bio zadovoljan, u Jemen, rekavši: “Doći ćeš među sljedbenike Knjige, pa ih prvo pozovi da priznaju da nema drugog boga osim Allaha.” (El-Buhari, 1389 i Muslim, 19). Što znači: pozovi ih da samo Allahu Jedinome pokazuju pokornost i u ime Njegovo čine sve oblike ibadeta – obredoslovlja.
  4. Vjerovanje i pripisivanje osobine božanstvenosti – uluhijjeta samo Allahu Uzvišenom je suština značenja šehadeta: La ilahe illellah; ilah znači bog, božanstvo kojem se klanja, a samo Allah Svevišnji posjeduje apsolutno pravo da Mu se pokoravamo i klanjamo, tako se nijedan oblik ibadeta – obredoslovlja ne iskazuje nekome drugome osim Njemu.
  5. Priznavanje da je samo Allah jedini bog jeste logički rezultat i posljedica vjerovanja u Allahovo gospodarstvo; da je On jedini Stvoritelj, Vladar svega i sveopći Upravitelj.