Vjerovanje muslimana po pitanju Isaa

Vjerovanje muslimana po pitanju Isaa, Allah mu mir i spas darovao:

    1. Da je on jedan od velikih poslanika, uvršten u najodabraniji poslanički red Ulu-l-azmi (Poslanički prvaci i odabranici, Nosioci velikih misija), a to su: Muhammed, Ibrahim, Nuh, Musa i Isa, Allah im mir i spas darovao. Allah Svevišnji spomenuo ih je u ajetu: Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina, smo čvrst zavjet uzeli. (El-Ahzab, 7.).
    2. Da je Isa, Allah mu mir i spas darovao, čovjek kao i drugi ljudi, kojem je Allah Uzvišeni Svoje dobro ukazao i izabrao ga za poslanika Israelćanima (Benu Israil), darujući mu mu’džize – nadnaravna djela i čuda kao i drugim poslanicima, te on nema nikakvog božanskog udjela u sebi: uluhijjeta (božanstvenosti) ili rububijjeta (gospodarstva), kako i navodi Uzvišeni: On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili. (Ez-Zuhruf, 59.)Da Isa, Allah mu mir i spas darovao, nije tražio od svoga naroda da njega i njegovu majku private za dva božanstva pored Allaha Uzvišenog, već im je govorio ono što mu je od Allaha Svemogućeg naređeno: “Klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru!” (El-Maida, 117.). .

Musliman vjeruje da je Isa, Allah mu mir i spas darovao, jedan od velikih poslanika, ali nije bog, nije ubijen, niti je razapet.

  1. Da je on Isa, sin Merjemin, a njegova majka Merjem dobra, istinoljubiva, pobožna i Gospodaru svome pokorna žena, koja je bila djevica, poštena i čedna. Zanijela je Isaom, Allah mu mir i spas darovao, voljom i moću Allahovom, bez muža. Allah je njegovo rođenje učinio trajnom mu’džizom – čudom, stvorivši ga bez oca kao što je Adema, Allah mu mir i spas darovao, stvorio i bez oca i bez majke, o čemu je Svemogući kazao: Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bi. (Ali Imran, 59.).
  2. Da između Isaa i Muhammeda, Allah im mir i spas darovao, nema poslanika, pa je Isa, Allah mu mir i spas darovao, obznanio radosnu vijest i nagovijestio dolazak poslanika Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao, kako se u Kur’anu navodi: A kada Isa, sin Merjemin, reče: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći” – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!” (Es-Saff, 6.).
  3. Vjerujemo u mu’džize – nadnaravna djela i čuda koja je Allah Uzvišeni pokazao preko Isaa, Allah mu mir i spas darovao, kao što je iscjeljenje gubavih i slijepih, oživljavanje mrtvih, obavještavanje ljudi o onome što su jeli i što su u zalihi ostavljali, a sve navedeno je činio uz dozvolu Svemogućeg Koji je time potvrđivao istinitost Isaovog poslanstva i poziva.
  4. Vjerovanje svakog čovjeka bit će krnjavo sve dok ne povjeruje da je Isa, Allah mu mir i spas darovao, Božiji rob i poslanik i da je čist od svih mahana, nedostataka i loših djela koja su mu pripisivali Jevreji – koje je Allah Uzvišeni negirao i od njih ga, Allah mu mir i spas darovao, očistio. Također se ograđujemo od uvjerenja kršćana u vezi Isaa, Allah mu mir i spas darovao, koji su pogriješili u poimanju njegove prirodnosti, Allah mu mir i spas darovao, uzimajući njega i majku njegovu za dva božanstva pored Allaha Uzvišenog, govoreći da je on sin Božiji ili da je jedan od trojice, – čist i uzvišen je Gospodar naš od onoga što oni govore.
  5. Vjerujemo da Isa, Allah mu mir i spas darovao, nije ubijen, niti je razapet, već ga je Allah Silni uzdigao na nebo kada su Jevreji namjerili njegovo smaknuće. Pri tome je Allah Mudri spustio Isaovu sličnost na drugog čovjeka, pa su ovoga Jevreji ubili i razapeli pod uvjerenjem da je to bio Isa, Allah mu mir i spas darovao. O tome nas obavještava Kur’an: … i zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar. I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. (En-Nisa’, 157.-159.).

Allah Svemogući je uzdigao Isaa, Allah mu mir i spas darovao, na nebo u Svoju blizinu, ali će on ponovno biti spušten na Zemlju pred kraj dunjalučkog vremena, da sprovodi i sudi po Šerijatu – vjerozakoniku poslanika Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao, a zatim će umrijeti, biti pokopan u zemlju, te će iz nje biti proživljen kao i ostali ljudi, jer je Allah Uzvišeni rekao: Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti. (Ta-ha, 55.).