Vjerovanje u Muhammeda kao vjerovjesnika i poslanika

Vjerovanje u Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao, kao vjerovjesnika i poslanika

 • Vjerujemo da je Muhammed, Allah mu mir i spas darovao, Allahov rob i Njegov poslanik, prvak drevnih i potonjih naroda, kruna i završnica vjerovjesništva iza koje nema vjerovjesnika, dostavio je Božiju poslanicu, ispunio povjerenu obavezu, ukazao na put dobra Ummetu svome i borio se radi Allaha duhom predanog i iskrenog borca.
 • Vjerujemo u sve što nam je dostavio, pokoravamo se svemu što je naredio, izbjegavamo sve što je zabranio, te robujemo Allahu Uzvišenom i ibadet Mu činimo u skladu sa sunnetom – praksom plemenitog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, povodeći se samo za njim. Svemilosni je objavio: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje. (El-Ahzab, 21.).
 • Obavezni smo da ljubav prema Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, stavljamo ispred ljubavi i naklonosti prema roditeljima, djeci svojoj i svim drugim ljudima, kako nas podučava Vjerovjesnik milostivi, Allah mu mir i spas darovao: “Niko od vas neće upotpuniti svoje vjerovanje dok mu ja ne budem draži od roditelja njegovih, djece njegove i svih drugih ljudi.” (El-Buhari, 15 i Muslim, 44). Iskrena ljubav prema Allahovom Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, ogleda se u slijeđenju i dosljednosti njegovom sunnetu – praksi, dočim se istinska sreća krije u pokornosti i ibadetu Allahu Svemogućem, kako je On i rekao: … pa ako mu (poslaniku) budete poslušni, bit ćete na Pravom putu; – a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani.
 • Obavezni smo prihvatiti poslanicu koju nam donosi Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, slijediti njegov sunnet te istinski poštovati i cijeniti njegovu uputu, Uzvišeni je kazao: I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. (En-Nisa’, 65.).
 • Trebamo se čuvati da u bilo čemu ne postupimo suprotno odredbi Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, jer je suprotstavljanje poslaničkim naputama uzrok smutnje, zablude i bolne kazne, na što nas upozorava Svemogući: Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu (Poslanikovu), da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. (En-Nur, 63.).

Odlike i specifičnosti Muhammedove objavljene poslanice

Božanska poslanica objavljena Muhammedu, Allah mu mir i spas darovao, odlikuje se i izdvaja od ostalih nebeskih poslanica po sljedećem:

 • Muhammedova objavljena poslanica je posljednja Božija objava koja je zapečatila ranije objavljene poslanice, Uzvišeni je rekao: Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik. (El-Ahzab, 40.)
 • Ona je dokinula i derogirala prethodne objave i poslanice, pa nakon pojave vjerovjesnika Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao, Allah Uzvišeni ne priznaje nikakvu drugu vjeru osim da se prihvati i slijedi Muhammed, Allah mu mir i spas darovao. Bez priznavanja njega kao poslanika nije moguće zaslužiti nagradu Dženneta, što ukazuje da je Muhammed, Allah mu mir i spas darovao, najčasniji poslanik, njegov Ummet najbolji ummet, a njegov Šerijat najpotpuniji i najsavršeniji vjerozakonik, Svevišnji je objavio: A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati. (Ali Imran, 85.). U tom kontekstu, Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Tako mi Onoga u čijoj Ruci je moj život, ko god čuje za mene od ljudi, bio to Jevrej ili kršćanin, a zatim umre ne vjerujući u ono sa čime sam poslat, bit će stanovnik Vatre.” (Muslim, 153 i Ahmed, 8609).
 • Muhammedova Božanska poslanica je općeg karaktera, namijenjena ljudima i džinima, Uzvišeni kaže prenoseći govor džina: “O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku.” (El-Ahkaf, 31.), a na drugom mjestu je rekao: Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ. (Sebe’, 28.). O istome je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kazao: “Odlikovan sam sa šest stvari koje nisu date drugim poslanicima: Darovan sam sadržajnim govorom, potpomognut sam sa strahom protiv neprijatelja, dopušten mi je ratni plijen, cijela Zemlja mi je učinjena mjestom za molitvu i sredstvom za čišćenje, poslat sam svim stvorenjima i samnom je zapečaćeno vjerovjesništvo.” (El-Buhari, 2815 i Muslim, 523). .

Plodovi vjerovanja u poslanike

Mnogobrojni su plodovi vjerovanja u poslanike, navest ćemo samo neke:

 1. Upoznavanje Allahove milosti ljudima i Njegove pažnje prema Svojim robovima, jer im je slao poslanike da ih izvedu i ukažu na Pravi put, da im pojasne kako da se klanjaju i pokoravaju svome Stvoritelju, s obzirom da ljudski um bez objave to ne može dokučiti i spoznati. O našem poslaniku Muhammedu, Allah mu mir i spas darovao, Uzvišeni je rekao: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. (El-Enbija’, 107.).

 2. Zahvaljivanje Allahu Uzvišenom na ovim velikim blagodatima i darovima.

 3. Iskazivanje ljubavi, poštovanja i hvale prema Allahovim poslanicima, Allah im mir i spas darovao, imajući u vidu da su oni istinski robovali i pokoravali se Allahu Uzvišenom, dostavljali Božije poslanice ljudima, savjetovali ih i napućivali na put dobra.

 4. Slijeđenje poslanica koje su vjerovjesnici dostavljali od Allaha Uzvišenog, a koje su pozivale na obožavanje i pokoravanje Allahu, ne pripisujući Mu sudruga, postupajući po tome i u praktičnom životu, što za posljedicu donosi sreću, dobro i uputu na oba svijeta. Allah Svevišnji je kazao: Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti. (Ta-ha, 123.-124.).