Vrijednost i važnost pozivanja u islam (pozivanje u islam – da’wa)

Pozivanje u Allahovu vjeru je jedan od najčasnijih poslova, najvrjednijih djela i najboljih ibadeta, koje je pohvaljeno u Kur’anu i Sunnetu, od čega navodimo:

  1. Pozivanje u Allahovu vjeru je put uspjeha i spasa na dunjaluku i ahiretu, što potvrđuje kur’anski tekst: I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići. (Ali Imran, 104.).
  2. Riječi daije – pozivača u islam su najbolje izrečene riječi i Allahu Uzvišenom najdraže, kako je On i rekao: A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: “Ja sam doista musliman!” (Fussilet, 33.). Doista ne postoje bolje riječi od onih koje pozivaju Allahu Uzvišenom, jer daija – pozivač u islam je vođa, napućivač i usmjerivač ljudi ka dobru, ka Allahu, Pravome putu i robovanju Gospodaru svjetova, izvlačeći ih iz okova idolatrije, praznovjerja i tmina zabluda u svjetlo vjere i spasa.
  3. Pozivanje u islam je znak izvršavanja Allahovog imperativa: Na put Gospodara svoga pozivaj mudro i lijepim savjetom, i s njima na najljepši način raspravljaj. (En-Nahl, 125.). Islamski daija – misionar obavezan je da poziva u vjeru Allahovu mudro, postavljajući svaku stvar na njeno odgovarajuće mjesto; poznavajući one koje poziva, šta im godi, za čim imaju potrebu, te koji savjeti i napute će kod njih imati najefikasniji uticaj. Također će voditi računa da s njima komunicira blago, na primjeren i uzorit način koji će im najbolje približiti i omiliti uputu.
  4. Da’wa – islamsko misionarstvo je zanimanje vjerovjesnika, Allah im mir i spas darovao, na čelu sa našim poslanikom Muhammedom. Allah Uzvišeni poslao ga je kao svjedoka protiv ljudi, donosioca radosne vijesti vjernicima da su za njih Dženneti pripremljeni, te upozoravajući nevjernike i grješnike na vatru džehennemsku i patnju vječnu, nesnosnu. On je došao kao pozivač u dobro koji širi Allahovo svjetlo među pripadnicima ljudskog roda. Uzvišeni je objavio: O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija i obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti. (El-Ahzab, 47.).
  5. Islamsko misionarstvo – da’wa je dobročinstvo čija vrijednost stalno raste a nagrada se uvećava. Onaj ko prihvati tvoj poziv u islam i pronađe uputu posredstvom tebe, imat ćeš njegovu nagradu; nagradu njegovog namaza, ibadeta, podučavanja i svakog dobra. Da li postoji veća blagodat od ove koju Allah Uzvišeni dariva daiji – pozivaču u vjeru Njegovu?! Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko pozove na dobro, bit će nagrađen kao i oni koji ga u tom dobru budu slijedili, a da njihove nagrade time ne budu umanjenje.” (Muslim, 2674).
  6. Nagrada koja se daje daiji – pozivaču u islam vrjednija je od svakog dunjalučkog blaga, jer mu je Allah Uzvišeni dodjeljuje, a ne ljudi, zbog toga je tako i velika. Darežljivi kada daje onome koga voli, daje bez mjere. Uzvišeni je kazao: “A ako glave okrenete – pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman.” (Junus, 72.). Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka bolje ti je od stada crvenih kamila.” (El-Buhari, 2847 i Muslim, 2406).