Wezwanie na modlitwę (adān)

Wezwanie na modlitwę (adān)

 Wygłaszanie adānu to jeden z najbardziej chwalebnych czynów w oczach Allaha I. .

Adān ma na celu zwołanie muzułmanów na modlitwę i sygnalizuje rozpoczęcie się pory modlitwy obowiązkowej. Inne wezwanie, zwane iqāma, służy zwołaniu muzułmanów do uformowania szeregów, by można było rozpocząć modlitwę obowiązkową. W przeszłości muzułmanie zbierali się i starali się oszacować, czy nadeszła pora modlitwy, lecz nikt ich nie zwoływał. Pewnego dnia zaczęli dyskusję na temat sposobu, w jaki możnaby zwołać wszystkich na modlitwę.

Jedni zasugerowali użycie dzwonu, jak robią to chrześcijanie, a inni polecili zadęcie w róg, co było praktyką ówczesnych żydów. Wtedy ‘Umar ibn Al Chaṭṭab t , jeden z Towarzyszy Proroka, zasugerował, by wyznaczyć kogoś, kto wygłosi wezwanie na modlitwę. Prorok r zgodził się i rzekł do Bilala t : „Wstań, Bilalu, i zwołaj ludzi na modlitwę” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 579; Saḥῑḥ Muslim: 377).

Sposób recytacji adānu i iqāmy

 • Zarówno adān, jak i iqāma, są wymagane w przypadku modlitwy zbiorowej, w przeciwieństwie do modlitwy indywidualnej. Jeśli zgromadzenie celowo nie wykona tych dwóch wezwań, modlitwa nadal będzie ważna, lecz modlący będą postrzegani jako grzesznicy.
 • Adān powinien być recytowany przyjemnym i donośnym głosem, tak, by ludzie mogli go usłyszeć i przybyć do meczetu, by wykonać modlitwę zbiorową.
 • Adān ma różne formy, wszystkie zatwierdzone przez Proroka r. Oto najpopularniejsza z nich:

Iqāma

 1. Allāhu Akbar, Allāhu Akbar (‘Allah jest Największy, Allah jest Największy’).
 2. Aszhadu an lā ilāha illallāh (‘Zaświadczam, że nie ma boga godnego czci, z wyjątkiem Allaha’).
 3. Aszhadu anna Muḥammadan rasūlullāh (‘Zaświadczam, że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha’).
 4. Ḥajja ‘alaṣ ṣalāt (‘Przybywajcie na modlitwę’).
 5. Ḥajja ‘alal falaḥ (‘Przybywajcie ku pomyślności’). .
 6. Qad qāmat-iṣ ṣalātu , qad qāmat-iṣ ṣalāt (‘Rozpoczyna się modlitwa, rozpoczyna się modlitwa’).
 7. Allāhu Akbar, Allāhu Akbar (‘Allah jest Największy, Allah jest Największy’).
 8. Lā ilāha illallāh (‘Nie ma boga godnego czci, z wyjątkiem Allaha’).

Adān

 1. Allāhu Akbar (‘Alah jest Największy’) – cztery razy.
 2. Aszhadu an lā ilāha illallāh (‘Zaświadczam, że nie ma boga godnego czci, z wyjątkiem Allaha’) – dwa razy.
 3. Aszhadu anna Muḥammadan rasūlullāh (‘Zaświadczam, że Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha’) – dwa razy.
 4. Ḥajja ‘alaṣ ṣalāt (‘Przybywajcie na modlitwę’) – dwa razy.
 5. Ḥajja ‘alal falaḥ (‘Przybywajcie ku pomyślności’) – dwa razy.
 6. Allāhu Akbar (‘Allah jest Największy’) – dwa razy.
 7. Lā ilāha illallāh (‘Nie ma boga godnego czci, z wyjątkiem Allaha’) – jeden raz.
 

Odpowiedź na adān

Zalecane jest, by ten, kto słyszy wezwanie na modlitwę (adān), powtórzył je za mu’addinem (osobą wygłaszającą wezwanie na modlitwę) dokładnie tak, jak robi to on. Kiedy jednak mówi: Ḥajja ‘alaṣ ṣalāt (‘Przybywajcie na modlitwę’), albo: Ḥajja ‘alal falaḥ (‘Przybywajcie ku pomyślności’), słyszący to odpowiada: Lā ḥaula ła lā qułłata illā billāh, co oznacza „Nie ma mocy ani siły, jak tylko przez Allaha”.

Zalecane jest wyrecytowanie po adānie następującej suplikacji: Allāhumma Rabba hādih-id da‘łat-it tāmmat, łaṣ ṣalāt-il qā’imat, āti Muḥammadan-il łasῑlata łal-faḍῑlat, łab‘athu maqāman maḥmūdan alladῑ ła‘adtah (‘O Allahu, Panie tego doskonałego wezwania, Panie tejże modlitwy, obdarz Muḥammada wstawiennictwem i rangą wywyższenia nad inne stworzenia Allaha, i wynieś go na Miejsce Chwały, które mu obiecałeś’).