Wiara w Boskie Księgi – Sześć filarów wiary (ῑmān)

Znaczenie wiary w Boskie Księgi

 Wspaniały Koran napisany jest z wielkim kunsztem i precyzją, w oparciu o ścisłe zasady kaligrafii.

Oznacza to przekonanie że Wszechmogący Allah ﷻ objawił niektórym ze Swoich wysłanników święte Księgi, w których zawarł Swoje autentyczne słowa, jak na Niego przystało. Księgi te zawierają prawdę, światło i przewodnictwo dla ludzi, które przyniosą im korzyści zarówno w życiu tym, jak i przyszłym.

Wiara w Boskie Księgi jest jednym z sześciu filarów wiary, zgodnie ze słowami Koranu: „O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą zesłał Swemu Posłańcowi, i w Księgi, które zesłał przedtem!” (An Nisā’, 4:136).

W wersecie tym Wszechmogący Allah nakazuje wierzącym, by wierzyli w Niego, w Jego Wysłannika (Muḥammada r) i w Księgę, którą mu objawił, czyli Koran. Nakazuje nam też wierzyć we wszystkie Księgi, jakie objawił przed Koranem.

Definiując wiarę (ῑmān), Prorok r powiedział: „To wierzyć w Allaha, Jego aniołów, Jego Księgi, Jego posłańców, Dzień Ostatni, oraz wierzyć w Boskie przeznaczenie, zarówno rzeczy dobre, jak i złe” (Saḥῑḥ Muslim: 8).

Co obejmuje wiara w Boskie Księgi?

 1. Wiarę w to, że naprawdę zostały one objawione przez Allaha.
 2. Wiarę w to, że zawierały one słowa Allaha I.
 3. Wiarę w Boskie Księgi, które Allah wymienił, takie jak Koran objawiony Prorokowi Muḥammadowi r, Tora (At Taurā) objawiona Mojżeszowi u i Ewangelia (Al Indżῑl) objawiona Jezusowi u.
 4. Wiarę w to, że zawierają one prawdziwe historie.

Wyjątkowe cechy Koranu

Koran to słowa Allaha I, które objawił On Prorokowi Muḥammadowi r. Toteż powinniśmy go szanować, czytać, zastanawiać się nad jego wersetami i starać się z całych sił przestrzegać zawartych w nim instrukcji.

Wystarczy wspomnieć, że Koran jest naszym przewodnikiem po tym świecie i przyczyni się do naszego zbawienia w życiu przyszłym.

Święty Koran ma wiele wyjątkowych cech odróżniających go od innych Ksiąg objawionych. Oto niektóre z tych cech:

 1. Wspaniały Koran dostarcza podsumowania Bożych orzeczeń. Został objawiony po to, by potwierdzić zawarty we wcześniejszych Boskich Księgach rozkaz oddawania czci jedynie Allahowi.

Koran głosi: „My tobie również zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Ksiąg, które były przed nią, i chroniąc je” (Al Ma’ida, 5:48).

Ten werset jasno pokazuje, że Koran potwierdza prawdziwość orzeczeń i wierzeń zawartych we wcześniejszych Boskich Księgach i poświadcza je.

 1. Wszyscy ludzie, niezależnie od języka jakim się posługują czy rasy, muszą odnosić się do Koranu i działać zgodnie z jego nakazami, bez względu na to jak dużo czasu upłynęło od jego objawienia. Tak nie jest w przypadku innych Ksiąg, które były objawiane dla konkretnych ludzi żyjących w konkretnych czasach. Koran głosi: „Ten Koran został mi objawiony, abym ostrzegał przez niego was i tych, do których on dojdzie” (Al An‘ām, 6:19).
 2. Allah wziął na Siebie odpowiedzialność za chronienie Koranu przed zafałszowaniem. Powiedział On: „Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!” (Al Ḥidżr, 15:9). Dlatego wszystko, co znajduje się w Koranie jest autentyczne i musimy w to wierzyć.

Obowiązki muzułmanina wobec Koranu

 • Musimy kochać Koran, uznawać jego wartość i szanować go, ponieważ są to słowa Wszechmogącego Allaha I, które są bezspornie najlepszymi i najprawdziwszymi ze słów.
 • Musimy go czytać, recytować i zastanawiać się nad znaczeniem jego wersetów. Musimy też zastanawiać się nad jego wskazówkami, jego mądrymi stwierdzeniami i wyciągać nauki z zawartych w nim historii, a także rozsądzać na jego podstawie co jest prawdą, a co fałszem.
 • Musimy stosować się do jego postanowień, postępować zgodnie jego nakazami i uczynić go naszym sposobem życia.

Kiedy spytano ‘Ā’iszę ~, jedną z żon Proroka r, o jego charakter, odpowiedziała ona: „Jego charakterem był Koran” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥῑḥ Muslim: 746).

Innymi słowy, Prorok r był ucieleśnieniem koranicznych zaleceń we wszystkim co mówił i robił na co dzień. Podążał on całkowicie za wskazówkami Koranu i stanowi dla nas doskonały przykład, jak głosi Koran: „Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzrór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina (Al Aḥzāb, 33:21).

Nasz pogląd na zawartość wcześniejszych Ksiąg Objawionych

Muzułmanin wierzy, że Tora, która została objawiona Mojżeszowi u oraz Ewangelia objawiona Jezusowi u były prawdą pochodzącą od Allaha I. Zawierały one zarządzenia, wskazówki i pouczenia oraz informacje i światło dla ludzi, przynoszące im korzyści w życiu tym i przyszłym.

Jednakże Wszechmogący Allah ﷻ informuje nas w Świętym Koranie, że Ludzie Księgi (żydzi i chrześcijanie) zniekształcili swoje święte Księgi, więc nie są już one autentycznym objawieniem Allaha.

Dzisiejsza Tora to nie ta sama Tora, jaka została objawiona Mojżeszowi u, ponieważ żydzi zmienili i wypaczyli oryginalny tekst, dodali wiele praw i zasad. Allah ﷻ mówi „Niektórzy spośród Żydów zmieniają słowom ich miejsca” (An Nisā’, 4:46).

Również dzisiejsza Ewangelia nie jest tą samą Ewangelią, jaka została objawiona Jezusowi u, gdyż chrześcijanie wypaczyli ją i dodali do niej wiele zasad. Koran mówi o tym: „A wśród nich są tacy, którzy wypaczają Księgę swoją mową, tak abyście uważali, że to należy do Księgi, a to przecież nie należy do Księgi. Oni mówią: ‘To pochodzi od Boga’ – a przecież to nie pochodzi od Boga. I mówią przeciw Bogu kłamstwo, wiedząc o tym” (Āl Imrān, 3:78).

„Od tych, którzy mówią: ‘Jesteśmy chrześcijanami!’, wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich aż do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili.” (Al Mā’ida, 5:14).

Dzisiejsza Biblia używana przez ludzi księgi (chrześcijan), zawierająca Torę (Pięcioksiąg, wchodzący w skład Starego Testamentu) i Ewangelię (wchodzącą w skład Nowego Testamentu), zawiera więc liczne błędne wierzenia, mylne informacje, fałszywe stwierdzenia i zmyślone historie. My wierzymy w te z nich, które Koran i autentyczna Sunna potwierdzają, zaś odrzucamy te, którym przeczą. Jeśli chodzi o pozostałe stwierdzenia i przekazy, nie możemy ani w nie wierzyć, ani im zaprzeczać, ponieważ nie ma w Koranie ani Sunnie dowodów świadczących o tym, że są one prawdziwe bądź fałszywe.

Jednak muzułmanin powinien szanować te księgi i nie może ich znieważać ani bezcześcić, gdyż mogą one wciąż zawierać pewne słowa Allaha, które nie zostały zniekształcone.

Korzyści wynikające z wiary w Boskie Księgi

Wiara w Boskie Księgi przynosi wiele korzyści, między innymi:

 1. Świadomość tego, że Allah dba o Swe sługi, gdyż do każdego narodu zesłał świętą Księgę prowadzącą ich (ku właściwej drodze), aby mogli osiągnąć szczęście na tym świecie i w życiu przyszłym.

 2. Świadomość absolutnej mądrości Allaha, przejawiającej się w Jego prawach, gdyż dla każdego z narodów ustanowił On to, co najlepiej odpowiadało sytuacji ludzi i ich osobowościom. Koran głosi: „Dla każdego z was uczyniliśmy prawo i drogę otwartą” (Al Mā’ida, 5:48).

 3. Wdzięczność Allahowi za zesłanie Ksiąg zawierających światłość i wskazówki dla nas w życiu tym i przyszłym. Doprawdy, jest to wielkie błogosławieństwo, za które powinniśmy dziękować Allahowi.