Wiara w boskość Allaha – Sześć filarów wiary (ῑmān)

Jej znaczenie

Ozacza to przekonanie, że Allah ﷻ jest jedynym prawdziwym Bogiem, który zasługuje na cześć. Wymaga to, by wszelkie jawne i skryte akty czci, takie jak wznoszenie błagań, obawa, pokładanie ufności, modlitwa, jałmużna (zakāt), post i prośby o pomoc, kierowane były wyłącznie do Niego. Koran głosi: „Bóg wasz – Bóg Jeden! Nie ma boga, jak tylko On, Miłosierny, Litościwy!” (Al Baqara, 2:163).

Werset ten jasno pokazuje, że Allah ﷻ jest jedynym Bogiem, co oznacza, że tylko On zasługuje na to, by być czczonym i nie należy czcić nikogo poza Nim czy razem z Nim.

Waga wiary w boskość Allaha

Waga wiary w to, że Allah ﷻ jest jedynym Bogiem zasługującym na cześć, przejawia się w wielu aspektach:

  1. Oddawanie czci Allahowi jest głównym celem istnienia ludzi i dżinów, zgodnie ze słowami Koranu: „I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili” (Ad Dārijā, 51:56).
  2. Oddawanie Allahowi czci jest także powodem, dla którego wysyłał On posłańców i objawiał święte Księgi potwierdzające, że Allah jest jedynym Bogiem zasługującym na cześć i odrzucające wszelkie fałszywe bóstwa czczone zamiast Niego lub wraz z Nim, jak głosi Koran: „Posłaliśmy do każdego narodu posłańca, mówiącego: ‘Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!’” (An Naḥl, 16:36).
  3. Oddawanie czci Allahowi jest pierwszym obowiązkiem człowieka wobec jego Stwórcy. Kiedy Prorok r wysłał Mu’āda ibn Dżabal t do Jemenu, rzekł do niego: „Udajesz się do Ludzi Księgi, zatem niechaj pierwszą rzeczą, do której ich zaprosisz, będzie zaświadczenie, że nie ma boga godnego czci poza Allahem” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1389; Ṣaḥῑḥ Muslim: 19). Czyli powiedz im, by kierowali wszelkie akty czci wyłącznie do Niego.
  4. Wiara w to, że Allah jest jedynym Bogiem godnym czci jest urzeczywistnieniem oświadczenia Lā ilāha illallāh. Arabskie słowo ilāh (tłumaczone jako ‘bóg’) odnosi się do wszelkiego bytu, jaki się czci, a zatem Lā ilāha illallāh oznacza, że nie istnieje żaden bóg godny czci, z wyjątkiem Allaha i dlatego wszelkie akty czci należy dedykować wyłącznie Jemu.
  5. Wiara w to, że Allah jest jedynym Bogiem godnym czci jest logicznym następstwem wiary w to, że jest On Stwórcą, Panem i Zarządzającym wszelkimi sprawami.