Wiara w imiona i atrybuty Allaha – Sześć filarów wiary (ῑmān)

To wiara w to, co Allah powiedział o Sobie w Księdze i co potwierdził Wysłannik Allaha r odnośnie imion i atrybutów Allaha opisujących Go w sposób odpowiadający Jego majestatowi.

Allah ﷻ posiada najpiękniejsze imiona i doskonałe atrybuty. Wszystkie Jego imiona i atrybuty są wyjątkowe, jak głosi Koran: „Nic nie jest do Niego podobne. On jest Wszystko Słyszący, Wszystko Widzący!” (Asz Szūrā, 42:11). Tak więc żadne ze stworzeń Allaha nie ma takich imion i atrybutów jakie ma On.

Niektóre z pięknych imion Allaha I

Allah ﷻ powiedział o Sobie, że jest: „Miłosierny, Litościwy” (Sūrat Al Fātiḥa, 1:3).

Oraz: „Wszystko Słyszący, wszystko Widzący” (Asz Szūrā, 42:11).

A także: „Potężny, Mądry” (Luqmān, 31:9).

Powiedział też: „Bóg! Nie ma boga, jak tylko On ‒ Żyjący, Samoistny!” (Al Baqara, 2:255).

A także: „Chwała Bogu, Panu światów” (Al Fātiḥa, 1:2).

Korzyści wynikające z wiary w imiona i atrybuty Allaha

  1. Lepsze poznanie Allaha I, gdyż wiara w Jego imiona i atrybuty powiększa wiedzę człowieka o Allahu, co z kolei wzmacnia jego wiarę w Niego. Serca tych, którzy znają i rozumieją imiona i atrybuty Allaha wypełniają się bogobojnością i miłością do Niego oraz dążą do poddania się tylko Jemu.

  2. Wychwalanie Allaha przy użyciu Jego najpiększniejszych imion, co jest najlepszą formą wspominania Allaha (dikr). Allah ﷻ mówi w Koranie: „O wy, którzy wierzycie, wspominajcie Boga częstym wspomnieniem” (Al Aḥzāb, 33:41).

  3. Wznoszenie do Allaha próśb, używając Jego imion i atrybutów, zgodnie z Jego słowami: „Do Boga należą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi” (Sūrat Al A‘rāf, 7:180). Przykładem tego może być mówienie: Jā Razzāq, arzuqnῑ! (‘O Zaopatrujący, daj mi utrzymanie!’), lub Jā Tałłāb, tub ‛alajja! (‘O Wybaczający, wybacz mi!’), albo Jā Raḥῑm, irḥamnῑ! (‘O Litościwy, miej nade mną litość!’).

Najwyższy poziom ῑmān (wiary)

Wiara, czyli ῑmān, ma różne poziomy. Im bardziej muzułmanin zaniedbuje swoje obowiązki wobec Allaha i jest Mu nieposłuszny, tym bardziej słabnie jego wiara. I odwrotnie, im bardziej ktoś jest posłuszny Allahowi, czci Go i obawia się Go, tym jego wiara staje się mocniejsza.

Najwyższym poziomem wiary jest to, co islam nazywa iḥsān (dosłownie: doskonałość), którą Prorok r zdefiniował następująco: „To czcić Allaha tak, jak gdybyś Go widział; a nawet jeśli Go nie widzisz, to On z pewnością widzi ciebie” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 50; Ṣaḥῑḥ Muslim: 8).

Dlatego musisz pamiętać, że Allah widzi cię cały czas, bez względu na to, czy stoisz, siedzisz, jesteś poważny czy żartujesz; toteż nie możesz być Mu nieposłusznym wiedząc, że On cały czas na ciebie patrzy. Nie pozwól, by strach i rozpacz zawładnęły tobą, podczas gdy Allah jest z tobą. Nigdy nie poczujesz się samotny, jeśli będziesz modlić się do Allaha i wznosić do Niego prośby. Jak możesz grzeszyć, skoro mocno wierzysz w to, że Allah jest w pełni świadomy tego, co robisz otwarcie lub skrycie? Jeśli jednak popełnisz grzech, okaż szczerą skruchę i proś Allaha o wybaczenie, a On z pewnością przyjmie twoją skruchę.

Korzyści wynikające z wiary w Allaha I

  1. Allah chroni wierzących przed krzywdą, nieszczęściem oraz przed spiskami ich wrogów, zgodnie z przekazem Koranu: „Zaprawdę, Bóg broni tych, którzy uwierzyli” (Al Ḥadżdż, 22:38).

  2. Wiara w Allaha daje szczęście i jest źródłem dobrego życia, zgodnie ze słowami Koranu: „A kto spełni dobre dzieło ‒ czy to mężczyzna, czy kobieta ‒ i jest wierzącym, temu My damy dobre życie” (An Naḥl, 16:97).

  3. Wiara w Allaha uwalnia od przesądów umysły tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą i całkowicie na Nim polegają jako na Panu światów i jedynym prawdziwym Bogu, nie mającym żadnych partnerów. W efekcie nie obawiają się oni nikogo poza Allahem i nie okazują oddania nikomu poza Nim, co uwalnia ich od wszelkich zabobonów i błędnych przekonań.

  4. Największą korzyścią wynikającą z wiary w Allaha I jest zdobycie Jego zadowolenia, wstęp do Raju i cieszenie się niekończącym się szczęściem i bezgraniczną łaską Allaha.