Wiara w Muḥammada r jako proroka i wysłannika

Wiara w Muḥammada r jako proroka i wysłannika

 • Wierzymy w to, że Muḥammad r był sługą i wysłannikiem Allaha, że jest najlepszym z ludzi bez żadnych wyjątków, oraz Pieczęcią Proroków; po nim nie będzie już żadnego nowego proroka. W pełni przekazał on Boskie przesłanie, jakie zostało mu objawione, wypełnił swe obowiązki proroka, udzielał szczerych rad społeczności muzułmańskiej i walczył w sprawie Allaha najlepiej jak potrafił.
 • Wierzymy we wszystko, co mówił, wypełniamy jego nakazy i unikamy tego, czego zabronił i przed czym nas ostrzegał. Musimy czcić Allaha zgodnie z przewodnictwem (Sunną) Proroka i nie możemy podążać za przykładem nikogo innego niż on. Koran głosi: „Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina” (Al Aḥzāb, 33:21).
 • Musimy kochać Proroka r bardziej, niż własnych rodziców, dzieci i wszystkich ludzi. Pewnego razu Prorok r powiedział: „Nikt z was nie będzie prawdziwie wierzącym, dokąd nie pokocha mnie bardziej, niż własnych rodziców, dzieci i całą ludzkość” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 15; Ṣaḥῑḥ Muslim: 44). Jednakże nasza miłość do Proroka r jest szczera tylko wtedy, gdy podążamy za jego Sunną. Nie można osiągnąć prawdziwego szczęścia ani postępować właściwą drogą, jeśli nie jest się mu posłusznym. Koran głosi: „Jeśli będziecie mu posłuszni, to pójdziecie po drodze prostej. A do Posłańca należy tylko obwieszczenie jasne” (An Nūr, 24:54).
 • Musimy przyjąć wszystko, co przyniósł nam on od Wszechmogącego Allaha i trzymać się jego Sunny, szanując jego wskazówki, jak głosi Koran: „Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu pomiędzy nimi. Potem nie znajdą już w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnąłeś, i poddadzą się całkowicie” (An Nisā’, 4:65).
 • Należy unikać sprzeciwiania się jego nakazom, gdyż takie zachowanie wiąże się z wystawieniem się na próby, zboczeniem z właściwej drogi i narażeniem się na srogą karę w życiu przyszłym, zgodnie z przekazem Koranu: „Niech się mają na baczności ci, którzy sprzeciwiają się jego rozkazowi, żeby nie dosięgła ich jakaś niedola, albo żeby ich nie dosięgła kara bolesna” (An Nūr, 24:63).

Charakterystyka przesłania Proroka Muḥammada

Przesłanie Proroka Muḥammada ma wiele cech charakterystycznych, odróżniających je od wcześniejszych Boskich objawień. Oto niektóre z tych cech:

 • Było to ostateczne objawienie, zgodnie ze słowami Koranu: „Muḥammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, lecz jest Posłańcem Boga i Pieczęcią Proroków” (Al Aḥzāb, 33:40).
 • Zniosło ono wszystkie wcześniejsze przekazy i prawa, dlatego też od czasu misji Muḥammada nie zostanie przyjęta żadna inna religia aniżeli islam. Nikt nie zostanie wpuszczony do Raju, jeśli nie podążał za jego przykładem, gdyż jest on najbardziej uhonorowanym ze wszystkich wysłanników Allaha, Jego społeczność (umma) to najlepsza społeczność jaka kiedykolwiek powstała, a jego prawo jest najpełniejszym ze wszystkich Boskich systemów prawnych. Koran głosi: „A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie zostanie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę” (Āl ‘Imrān, 3:85). Prorok r powiedział także: „Na Tego, w którego ręku jest dusza Muḥammada; każda osoba w tej społeczności, żyd lub chrześcijanin, która usłyszy o mnie i umrze nie uwierzywszy w to, co zostało mi zesłane, będzie wśród mieszkańców Piekła” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 153; Musnad Aḥmad: 8609).

 

 • Zaadresowane jest zarówno do dżinów, jak i do ludzi. Koran przytacza słowa niektórych z nawróconych na islam dżinów: „O ludu nasz! Odpowiedzcie wzywającemu w imieniu Boga i uwierzcie w Niego” (Al Aḥqāf, 46:31). Allah mówi też w Koranie, zwracając się do Muḥammada r: „Posłaliśmy cię do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego” (Saba’, 34:28). W nawiązaniu do tego, Prorok r powiedział: „Zostałem wyróżniony ponad innych proroków na sześć sposobów: otrzymałem dar mówienia zwięźle, lecz wyczerpująco; otrzymałem pomoc w postaci strachu [jaki Allah zasiał w sercach moich wrogów]; dozwolone mi zostały łupy wojenne; cała ziemia stała się dla mnie czystą [tj. nadającą się jako środkek do oczyszczenia] i meczetem [miejscem oddawania czci]; zostałem posłany do całej ludzkości; i na mnie kończy się łańcuch proroków” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 2815; Ṣaḥῑḥ Muslim: 523).

 

Korzyści wynikające z wiary w Wysłanników

Wiara w Wysłanników Allaha niesie ze sobą wiele korzyści, wśród których wyliczyć można:

 1. Świadomość tego, że Allah ﷻ dba o Swoje sługi, wysyłając do nich posłańców, by prowadzili ich do właściwej drogi i pokazywali im jak czcić Allaha. Doprawdy, ludzki umysł nie dokonałby tego sam. Zwracając się do Proroka Muḥammada r, Allah ﷻ powiedział: „My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów” (Al Anbijā’, 21:107).

 2. Wdzięczność Allahowi za to wielkie błogosławieństwo.

 3. Miłość do wysłanników Allaha, pokój niech będzie z nimi; darzenie ich wielkim szacunkiem i uznaniem, gdyż przekazywali oni ludziom przesłanie Allaha i dawali im dobre rady.

 4. Stosowanie się do polecenia zawartego w przesłaniu, jakie wysłannicy przynieśli od Allaha, czyli by czcić jedynie Allaha, nie dodając Mu partnerów, oraz wypełniając nakazy tegoż przesłania. To zapewni wierzącym szczęście zarówno w życiu tym, jak i przyszłym. Allah ﷻ mówi w Koranie: „Kto będzie postępował Moją drogą prostą, ten nie zabłądzi i nie będzie nieszczęśliwy. A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał życie nędzne” (Ṭā Hā, 20:123-124).