Wiara w to, że Allah jest Panem – Sześć filarów wiary (ῑmān)

Znaczenie wiary we władzę Allaha I

Oznacza to przekonanie, że Allah ﷻ jest Panem, Stwórcą, Zaopatrującym i od Niego wszystko pochodzi; że to On daje życie i powoduje śmierć; to On może obdarzyć dobrem lub zezwolić na zło; że do Niego należy moc decydowania; że wszelkie dobro pochodzi od Niego; że jest On nad każdą rzeczą wszechwładny; i że w tym wszystkim nie ma On żadnego partnera.

Dlatego wiara w to, że Allah jest Panem wymaga od muzułmanina uznania, że:

Allah jest jedynym Stwórcą wszystkiego, co istnieje we wszechświecie, zgodnie z wersetem Koranu: „Bóg jest Stwórcą wszelkiej rzeczy” (Az Zumar, 39:62). Stwarzanie czegoś przez ludzi jest jedynie przekształcaniem tego z jednego stanu w inny, gromadzeniem, bądź montażem. Tak naprawdę nie jest to właściwe tworzenie, stwarzanie czegoś z niczego, czy ożywianie po śmierci.

Jako jedyny daje On Swym stworzeniom utrzymanie i nikt inny nie jest w stanie tego zrobić, zgodnie ze słowami Koranu: „I nie ma ani jednego stworzenia na ziemi, którego zaopatrzenie nie przypadłoby Bogu” (Hūd, 11:6).

Jest On Panem i Właścicielem wszystkiego, jak powiedział w Koranie: „Do Boga należą niebiosa i ziemia, i to, co jest między nimi” (Al Mā’ida, 5:120).

Jest On jedynym Władcą regulującym wszelkie sprawy we wszechświecie, zgodnie ze Swymi słowami: „On kieruje z nieba na ziemię Swój rozkaz” (As Sadżda, 32:5). Człowiek może zarządzać sprawami tego świata tylko w sposób ograniczony, zależnie od tego, jakimi środkami dysponuje. Niezależnie od tego jakie działania podejmie, musi się liczyć z tym, że albo osiągnie sukces, albo dozna porażki. Zaś Allah w pełni i skutecznie reguluje wszekie sprawy wszechświata, ponieważ nic nie jest w stanie w żaden sposób powstrzymać Jego rozkazu. Koran głosi: „Czyż nie do Niego należy stworzenie i rozkaz? Błogosławiony niech będzie Bóg, Pan światów!” (Al A‘rāf, 7:54).

Arabscy politeiści za czasów Proroka Muhammada uznawali Allaha za Pana

Arabscy politeiści za czasów Proroka r wierzyli w to, że Allah jest Panem, Stwórcą, oraz że zarządza On wszelkimi sprawami. Jednak samo to uznanie władzy Allaha nie wystarczyło, by przyjęli islam. Czytamy w Koranie: „A jeśli ty ich zapytasz: ‘Kto stworzył niebiosa i ziemię?’, oni odpowiedzią: ‘Bóg!’ Powiedz: ‘Chwała niech będzie Bogu!’ Lecz większość ludzi nie wie” (Luqmān, 31:25).

Uznanie, że Allah jest Panem światów, ich Panem i Zaopatrującym, wymaga, by Jemu jedynemu oddawać cześć, nie dodając Mu żadnych partnerów.

Niedorzecznym byłoby uznanie Allaha za Stwórcę wszystkiego, za Zarządzającego wszelkimi sprawami, za Tego, który daje życie i powoduje śmierć, po czym oddawanie czci komuś innemu niż On. Takie postępowanie jest złe i jest największym ze wszystkich grzechów, zgodnie z przekazem Koranu: „Oto powiedział Luqman do swojego syna, napominając go: ‘Synu mój! Nie dodawaj Bogu żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie Mu współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!’” (Luqmān, 31:13).

Kiedy spytano Proroka r który z grzechów jest nacięższy w oczach Allaha, odrzekł on: „Dodawanie Allahowi rywali w czci, mimo że to On sam was stworzył” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 4207, Ṣaḥῑḥ Muslim: 86).

Wiara w to, że Allah jest Panem, uspokaja serce

Kiedy ktoś zdaje sobie jasno sprawę z faktu, iż stworzenie Allaha nie może sprzeciwić się Jego dekretowi, gdyż jest On Królem wszystkich ludzi, który uchwala dla nich to, co w Swej mądrości uzna za słuszne, ich jedynym Stwórcą, Zaopatrującym i Rozporządzającym wszelkimi ich sprawami, oraz że żadna rzecz, nawet tak mała jak atom, nie porusza się ani nie zatrzymuje inaczej, jak za Jego zgodą ‒ serce takiej osoby przywiązuje się do Wszechmogącego Allaha, wznosi ona prośby tylko do Niego, polega tylko na Nim i spokojnie, z ufnością, zdecydowanie i wytrwale znosi wszelkie sukcesy i porażki w swoim życiu. Kiedy zrobimy co w naszej mocy, by osiągnąć jakiś cel i poprosimy Allaha o pomoc, możemy uznać, że wypełniliśmy swój obowiązek. Wówczas będziemy zadowoleni, gdyż nie będziemy pragnąć tego, co mają inni, ponieważ mamy świadomość, iż moc decydowania spoczywa w rękach Allaha, który stwarza cokolwiek chce i obdarza ludzi tym, co jest dla nich najlepsze.