Zalety Mekki oraz Świętego Meczetu

Zalety Mekki oraz Świętego Meczetu

Święty Meczet (Al Masdżid Al Ḥarām) usytuowany jest w Mekce – mieście w zachodniej części Półwyspu Arabskiego. Ma szczególną wartość, gdyż:

  1. Mieści się w nim Ka‘ba.

 Drzwi Ka‘by bogato ozdobione cytatami ze Świętego Koranu. .

Kaba to budynek w kształcie sześcianu znajdujący się pośrodku Świętego Meczetu w Mekce.

Stanowi kierunek (qibla), ku któremu wszyscy muzułmanie zwracają się w trakcie modlitwy, a także podczas niektórych z innych aktów czci, dla których Allah ﷻ tak nakazał.

Ka‘ba została zbudowana przez proroka Abrahama u i jego syna, Ismaela u na rozkaz Allaha I . W późniejszych czasach była wielokrotnie przebudowywana.

Koran głosi: „I kiedy Abraham i Ismael wznosili fundamenty [Świętego] Domu, [prosili Boga:] ‘Panie nasz! Przyjmij to od nas, przecież Ty jesteś Wszystko Słyszący, Wszechwiedzący!’” (Al Baqara, 2:127).

Sam Prorok Muḥammad r wraz z różnymi plemionami z Mekki wziął udział w ułożeniu Czarnego Kamienia na jego właściwym miejscu po odbudowie Ka‘by.

  1. Był to pierwszy meczet, jaki został zbudowany na ziemi.

Jeden ze szlachetnych Towarzyszy Proroka, Abu Darr t , zapytał kiedyś Proroka r : „O Wysłanniku Allaha, który meczet został zbudowany jako pierwszy na ziemi?” On odpowiedział: „Święty Meczet [w Mekce]”. Abu Darr znów zapytał: „A który potem?”. Odpowiedział: „Meczet Al Aqsa [w Jerozolimie]”. Abu Darr dalej dopytywał: „Jak długi odstęp czasowy był między nimi?” Prorok r odpowiedział: „Czterdzieści lat. Gdziekolwiek się znajdziesz, a nadejdzie czas modlitwy, wykonaj ją tam.” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 3186; Ṣaḥῑḥ Muslim: 520).

  1. Nagroda za wykonywanie modlitw w nim jest zwielokrotniona.

Prorok r powiedział: „Jedna modlitwa w moim meczecie [w Medynie] jest lepsza niż tysiąc modlitw w każdym innym meczecie, oprócz Świętego Meczetu [w Mekce], a jedna modlitwa w Świętym Meczecie jest lepsza niż sto tysięcy modlitw gdziekolwiek indziej” (Sunan Ibn Mādża: 1406; Musnad Aḥmad: 14694).

  1. Allah ﷻ i Jego Wysłannik I ogłosili go świętym.

Jak głosi Koran: „Ja otrzymałem tylko rozkaz, bym czcił Pana tego miasta, które On uczynił świętym. Do Niego należy każa rzecz! I otrzymałem rozkaz, aby być wśród tych, którzy się poddali całkowicie” (An Naml, 27:91).

Werset ten jasno pokazuje, że Allah ogłosił Mekkę miejscem świętym i przez to zakazał rozlewu krwi w niej, polowania na jej zwierzynę łowną czy ścinania jej drzew i trawy.

Prorok r zauważył kiedyś: „Mekka została uczyniona miejscem świętym przez samego Allaha, nie przez ludzi. Nie jest dozwolone temu, kto wierzy w Allaha i Dzień Ostatni, by przelewał w niej krew lub ścinał jej drzewa” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 104; Ṣaḥῑḥ Muslim: 1354).

  1. Jest to dla Allaha I i Jego Wysłannika r najbardziej umiłowana ziemia.

Jeden z Towarzyszy Proroka r powiedział kiedyś: „Widziałem Wysłannika Allaha r siedzącego na swym wielbłądzie na bazarze Al Ḥazłara i zwracającego się do Mekki: ‘Na Allaha, jesteś dla Allaha najlepszą i najbardziej umiłowanym ziemią. Gdybym nie został z ciebie wypędzony, nigdy bym cię nie opuścił’” (Sunan At Tirmidῑ: 3925; An Nasā’ῑ As Sunan Al Kubrā: 4252).

  1. Allah ﷻ uczynił pielgrzymkę do Świętego Domu obowiązkiem wszystkich tych, którzy są w stanie ją wykonać:

Abraham u wezwał ludzi na pielgrzymkę i przybywali oni ze wszystkich stron. Zgodnie z przekazem Proroka r, wszyscy prorocy odbywali ḥadżdż do Świętego Domu. Jeśli chodzi o rozkaz dany Abrahamowi u, Koran mówi: „I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: oni przyjdą do ciebie pieszo lub na wszelkiego rodzaju wysmukłych wierzchowcach; oni przybędą z każdego odległego jaru” (Al Ḥadżdż, 22:27).